แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Friday, 04 December 2020 16:15

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/babpramoern prk.pdfแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป