ผลของการบำบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า Print
Written by r2r   
Thursday, 03 June 2021 00:08

ผลของการบำบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มา
รับบริการในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้วิจัย

นางกิรณา กัลยบุตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ

Last Updated on Thursday, 03 June 2021 00:15