ginconference Print
Written by Narongchai k. (ICT)   
Thursday, 30 November 2017 14:09

เข้าสู่การประชุม ginconference

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมWEBconference26มิถุนายน2561

กรุณาตอบแบบประเมินทุกครั้งหลังการประชุม

 

คู่มือการจองห้องประชุมและการขอประชุมผ่านระบบ WEB Conference 

แบบฟอร์มการขอใช้ WEB Conference

แบบฟอร์มการขอใช้ VIDEO Conference

ดาวน์โหลดโปรแกรม GIN-Conference

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานGIN-Conference version8.0

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง GIN-Conference version8.0 

ติดต่อสอบถาม

alt

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 08:51