กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข Print
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Wednesday, 03 July 2019 15:29
alt
alt
 alt
 alt
         - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [รายละเอียด]
         - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) [รายละเอียด]
         - แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2560 - 2564) [รายละเอียด]

alt
        - รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]  
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]
        - รายงานประจำปี 2561 [รายละเอียด]
        - ผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563 [รายละเอียด]
        - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบที่ 2/2562 [รายละเอียด]

alt
       - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข (SMS) [รายละเอียด]
       - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [รายละเอียด]
       - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [รายละเอียด]

alt
      - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]

alt
      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]

alt
 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  
 ครั้งที่ 7/2562  ครั้งที่ 1/2563  
 ครั้งที่ 8/2562  ครั้งที่ 2/2563  
 ครั้งที่ 9/2562  ครั้งที่ 3/2563    
 ครั้งที่ 10/2562   ครั้งที่ 4/2563    
  ครั้งที่ 11/2562   ครั้งที่ 5/2563    
    ครั้งที่ 6/2563    
    ครั้งที่ 7/2563  alt  
   
   
   

  

Last Updated on Thursday, 30 July 2020 10:31