กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข Print
Written by ชญานิศา นารีวงศ์   
Wednesday, 03 July 2019 15:29
alt
 
 
alt
         - นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
         - นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [รายละเอียด]
 
 alt
         - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข [รายละเอียด]
         - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี [รายละเอียด]
 
alt
alt
        - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [รายละเอียด]
        - รายงานประจำปี 2561 [รายละเอียด]
 
alt
       - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข (SMS) [รายละเอียด]
       - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [รายละเอียด]
 
alt
      - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]
 
KPI Template
      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายละเอียด]
Last Updated on Wednesday, 11 December 2019 11:45