ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
* กรุณาติดต่อศูนย์แพทย์ก่อนบันทึกข้อมูลการจอง