1. PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 101001 17.0030.4422.300.000.0058.280.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 10:15:34
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 101002 90.0090.2085.5288.3292.0393.0392.0391.30
91.70
98.03
92.77
88.50
88.65
94.17
2020-10-30 10:15:53
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 101003 20.0025.3929.7126.5423.0326.5223.0319.97
24.69
26.77
25.16
19.25
21.91
29.46
2020-10-30 10:15:59
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 101004 90.0091.7891.1089.4694.4791.7494.4792.93
96.94
93.76
94.12
93.50
94.63
96.92
2020-10-30 10:15:59
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 101005 60.0073.5187.8965.4581.0880.4981.0887.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2020-10-30 10:15:35
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 101006 85.0097.6396.8685.2390.6090.6990.6089.83
90.95
95.86
90.36
87.33
87.32
93.24
2020-10-30 10:16:05
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 101007 100.0093.0396.4998.1297.3094.2697.3096.92
96.38
97.78
97.60
98.04
98.19
97.15
2020-10-30 10:44:36
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 101008 60.0061.7670.4068.0369.4361.3469.4369.49
64.58
67.80
67.06
70.21
77.02
69.86
2020-10-30 10:44:46
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 101009 113.00111.00112.83111.99107.89110.97107.89106.14
107.75
107.60
105.99
109.54
109.94
110.73
2020-10-30 10:44:56
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 101010 112.00110.48112.25111.61107.52110.78107.52107.27
107.55
107.32
105.52
107.25
108.98
108.56
2020-10-30 10:45:05
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 101011 100.0089.6792.0491.9390.7591.2690.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-06 16:03:27
>=
60.00
4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 101012 60.0073.5187.8965.4581.0880.4981.0887.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2020-10-30 09:55:50
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 101013 66.0068.3773.7364.6463.0365.3463.0357.77
67.06
66.78
63.01
59.75
72.33
70.35
2020-10-30 09:56:23
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 101014 5.104.923.674.325.445.185.445.81
5.60
4.73
5.12
7.32
3.86
4.76
2020-10-30 09:56:56
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 101015 13.608.697.3411.8811.8910.1911.8913.69
8.78
10.86
14.37
10.83
10.19
10.08
2020-10-30 09:57:20
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 101016 8.904.943.859.6810.968.0510.9615.72
7.88
6.18
12.89
10.68
5.93
4.80
2020-10-30 09:57:45
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 101017 100.0068.8973.7364.6463.0365.3463.0357.77
67.06
66.78
63.01
59.75
72.33
70.35
2020-10-30 10:17:16
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 101018 154.00148.36148.28147.10146.69147.36146.69145.82
146.60
147.61
142.33
146.02
149.07
150.17
2020-10-30 10:16:51
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 101019 155.00149.76149.80148.35148.31149.12148.31146.67
149.09
150.32
147.23
149.11
150.41
150.58
2020-10-30 10:17:03
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 101020 34.0010.9922.2414.2318.7127.5518.7118.84
26.95
20.11
10.10
16.79
14.13
19.67
2020-10-30 10:14:08
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 101021 34.000.0024.2419.9215.9931.4112.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 101022 80.0094.4290.0999.5574.9796.1074.9777.52
0.00
58.54
100.00
100.00
71.61
96.67
2020-08-17 10:44:43
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 101023 60.0030.0761.0743.3032.3533.5932.3532.00
35.19
32.73
32.00
30.77
34.00
31.76
2020-07-20 10:39:35
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 101024 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-20 10:35:25
>=
70.00
11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 101025 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-20 15:17:31
>=
100.00
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด) 101026 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 09:17:25
>=
100.00
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 101027 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 09:17:51
>=
100.00
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 101028 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 09:18:02
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 101029 25.0016.1340.5684.0035.7193.7535.7125.00
25.00
33.33
66.67
50.00
40.00
50.00
2020-07-03 14:02:21
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 101030 40.0065.7438.6741.7523.22100.0023.2223.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 14:03:21
>=
100.00
23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 101031 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-17 12:47:37
>=
85.00
25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 101032 85.0054.5989.7297.2796.7286.6796.7296.67
85.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-18 17:30:33
>=
60.00
26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 101033 60.0034.6266.6788.8871.4371.4371.430.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
2020-03-16 15:11:43
>=
20.00
26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 101034 20.0015.3827.2744.4428.5742.8628.570.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:12:41
>=
100.00
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด) 101035 100.0053.85100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-03 16:02:28
>=
100.00
27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate 101036 100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-17 16:05:52
>=
7.50
27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 101037 7.500.000.00-27.23109.87100.00109.87109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:14:01
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 101038 3.707.523.610.172.570.592.572.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166.67
2020-10-30 09:39:16
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 101039 100.0091.67100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-06 15:40:34
>=
100.00
57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 101042 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-07 20:05:23
>=
100.00
57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 101043 100.00100.00100.0033.03100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-07 20:03:54
>=
75.00
57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60 101044 75.00100.00100.0066.96100.0087.18100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-07 20:04:17
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 101045 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 13:10:29
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 101046 50.00100.00100.0042.86100.0066.67100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-03 13:11:04
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 101048 0.017.69100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 16:46:35