1. Agenda base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 201001 100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 11:33:38

2. Function base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 202001 17.0030.4422.300.000.0058.280.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 10:15:35
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 202002 90.0090.2084.0788.3292.0393.0392.0391.30
91.70
98.03
92.77
88.50
88.65
94.17
2020-10-30 10:15:47
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 202003 20.0025.3929.7126.5423.0326.5223.0319.97
24.69
26.77
25.16
19.25
21.91
29.46
2020-10-30 09:39:15
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 202004 90.0091.7891.1089.4694.4791.7494.4792.93
96.94
93.76
94.12
93.50
94.63
96.92
2020-10-30 10:15:59
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 202005 60.0073.5187.8965.4581.0880.4981.0887.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2020-10-30 10:15:37
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 202006 85.0097.6396.8685.2390.6090.6990.6089.83
90.95
95.86
90.36
87.33
87.32
93.24
2020-10-30 10:16:08
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202007 100.0093.0396.4998.1297.3094.2697.3096.92
96.38
97.78
97.60
98.04
98.19
97.15
2020-10-30 10:44:40
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 202008 60.0061.7670.4068.0369.4361.3469.4369.49
64.58
67.80
67.06
70.21
77.02
69.86
2020-10-30 10:44:49
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 202009 113.00111.00112.83111.99107.89110.97107.89106.14
107.75
107.60
105.99
109.54
109.94
110.73
2020-10-30 10:44:59
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 202010 112.00110.48112.25111.61107.52110.78107.52107.27
107.55
107.32
105.52
107.25
108.98
108.56
2020-10-30 10:45:08
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 202011 100.005.9292.0491.9390.7591.2690.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-22 10:42:58
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 202013 66.0068.3773.7364.6463.0365.3463.0357.77
67.06
66.78
63.01
59.75
72.33
70.35
2020-10-30 09:56:36
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 202014 5.104.923.674.325.445.185.445.81
5.60
4.73
5.12
7.32
3.86
4.76
2020-10-30 09:57:05
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 202015 13.608.697.3411.8811.8910.1911.8913.69
8.78
10.86
14.37
10.83
10.19
10.08
2020-10-30 09:57:29
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 202016 8.904.943.859.6810.968.0510.9615.72
7.88
6.18
12.89
10.68
5.93
4.80
2020-10-30 09:57:54
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202017 100.0068.8973.7364.6463.0365.3463.0357.77
67.06
66.78
63.01
59.75
72.33
70.35
2020-10-30 10:17:28
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 202018 154.00148.36148.28147.10146.69147.36146.69145.82
146.60
147.61
142.33
146.02
149.07
150.17
2020-10-30 10:16:54
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 202019 155.00149.76149.80148.35148.31149.12148.31146.67
149.09
150.32
147.23
149.11
150.41
150.58
2020-10-30 10:17:06
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 202020 34.0010.9922.2414.2318.7127.5518.7118.84
26.95
20.11
10.10
16.79
14.13
19.67
2020-10-30 10:14:09
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 202021 34.000.0024.2419.9215.9931.4112.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 202022 80.0094.4290.0999.5574.9796.1074.9777.52
0.00
58.54
100.00
100.00
71.61
96.67
2020-05-08 10:25:00
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 202023 60.0048.3061.0743.3032.3533.5932.3532.00
35.19
32.73
32.00
30.77
34.00
31.76
2020-05-08 10:51:32
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 202024 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-06-18 15:24:00
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 202025 25.0016.1340.5684.0035.7193.7535.7125.00
25.00
33.33
66.67
50.00
40.00
50.00
2020-02-06 09:27:49
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 202026 40.0065.7438.6741.7523.22100.0023.2223.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 09:31:25
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 202027 3.707.523.610.172.570.592.572.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166.67
2020-10-30 09:39:16
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202031 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202032 50.00100.00100.0042.86100.0066.67100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 202034 0.018.87100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00

3. Area base