1. Agenda base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 201001 100.0075.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 11:33:38

2. Function base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 202001 17.0073.580.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-25 09:17:21
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 202002 90.0062.2070.4460.0892.5891.72
94.22
97.73
93.37
88.57
88.43
94.96
2021-01-25 09:17:28
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 202003 20.0055.6780.3164.4222.9519.96
24.08
26.78
25.57
19.32
21.80
29.15
2021-01-25 09:00:54
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 202004 90.00108.44110.7610886.4595.2894.18
96.73
94.32
97.49
93.50
96.10
96.66
2021-01-25 09:17:32
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 202005 60.00107.96110.2110820.1982.5087.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2021-01-25 09:17:22
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 202006 85.0032.2432.7091.2990.47
93.43
95.71
91.42
87.40
87.40
93.97
2021-01-25 09:17:35
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202007 100.0030.9626.6996.7996.61
95.96
97.08
96.44
97.61
97.46
96.74
2021-01-25 09:09:08
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 202008 60.0070.0556.0569.4369.43
64.63
67.64
67.04
70.50
77.10
69.80
2021-01-25 09:09:17
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 202009 113.0050.0080.00107.93106.50
107.76
108.19
108.94
107.98
110.67
107.51
2021-01-25 09:09:26
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 202010 112.0090.5728.78107.48106.88
107.17
108.03
105.53
108.58
109.06
107.32
2021-01-25 09:09:33
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 202011 100.0090.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-22 10:42:58
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 202013 66.0050.0080.0063.0957.81
67.06
66.78
62.98
59.75
72.33
70.82
2021-01-25 09:09:37
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 202014 5.1038.055.455.82
5.59
4.73
5.41
7.32
3.86
4.68
2021-01-25 09:09:39
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 202015 13.6014.0211.8613.68
8.78
10.86
14.14
10.83
10.19
9.92
2021-01-25 09:09:40
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 202016 8.904.8610.9015.64
7.88
6.18
12.45
10.68
5.93
4.73
2021-01-25 09:09:41
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202017 100.0068.8963.0957.81
67.06
66.78
62.98
59.75
72.33
70.82
2021-01-18 09:14:02
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 202018 154.00148.870.00147.83146.75145.84
146.72
147.61
143.46
146.02
149.07
150.17
2021-01-18 09:13:55
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 202019 155.00149.960.00149.52148.34146.67
149.09
150.32
147.85
149.11
150.41
150.58
2021-01-18 09:13:59
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 202020 34.0011.8719.0619.54
27.33
20.39
10.12
17.06
14.14
19.74
2021-01-25 09:14:51
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 202021 34.000.000.0012.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 202022 80.00100.00100.00100.0076.6877.52
100.00
58.54
100.00
100.00
71.61
96.67
2020-05-08 10:25:00
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 202023 60.009.321.5212.5032.3532.00
35.19
32.73
32.00
30.77
34.00
31.76
2020-05-08 10:51:32
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 202024 80.0060.0028.7973.33100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-06-18 15:24:00
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 202025 25.0016.1335.7125.00
25.00
33.33
66.67
50.00
40.00
50.00
2020-02-06 09:27:49
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 202026 40.0065.7423.2223.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 09:31:25
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 202027 3.707.352.562.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166.67
2021-01-25 09:00:55
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202031 80.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202032 50.00100.0083.330.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 202034 0.0112.484.351.762.58100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00