1. Agenda base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 201001 100.0025.92100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 11:33:38

2. Function base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 202001 17.0036.4624.060.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:04
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 202002 90.0073.8220.3876.8982.1477.0882.1480.35
83.93
83.26
84.89
80.82
82.72
83.02
2020-08-01 08:19:22
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 202003 20.0025.1729.9926.8223.5927.4123.5920.15
24.73
28.49
24.72
20.53
22.01
31.20
2020-08-01 07:50:37
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 202004 90.0086.9686.7482.2994.9083.0294.9095.85
97.84
91.14
96.26
92.22
91.08
98.89
2020-08-01 08:19:39
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 202005 60.0072.8784.7858.2490.0089.6690.0085.71
0.00
100.00
100.00
0.00
50.00
100.00
2020-08-01 08:19:06
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 202006 85.0096.4472.1172.7380.9473.2880.9479.52
83.43
80.82
83.06
79.53
80.88
82.66
2020-08-01 08:19:51
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202007 100.0092.1295.6798.0498.5393.7698.5398.13
96.58
99.17
99.25
98.92
99.48
99.67
2020-08-01 08:49:27
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 202008 60.0062.1869.5867.7672.1961.3072.1974.24
65.16
72.52
69.90
69.77
77.91
71.47
2020-08-01 08:49:37
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 202009 113.00110.57112.08111.62110.24110.39110.240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:47
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 202010 112.00110.09111.48111.21109.40110.24109.400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:57
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 202011 100.005.9292.0491.9390.7591.2690.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-15 09:28:07
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 202013 66.0068.6273.6661.9063.6863.1363.6856.92
69.39
68.64
63.67
60.08
71.00
68.95
2020-08-01 08:07:06
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 202014 5.104.833.744.565.385.345.385.90
4.93
4.70
5.25
7.11
4.12
5.20
2020-08-01 08:07:32
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 202015 13.608.296.9312.3411.4311.2311.4313.47
8.29
9.66
13.77
11.17
10.01
10.50
2020-08-01 08:07:52
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 202016 8.905.364.3412.0011.439.3211.4317.46
7.71
6.74
11.82
11.80
6.16
5.75
2020-08-01 08:08:14
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202017 100.0068.8973.6661.9063.6863.1363.6856.92
69.39
68.64
63.67
60.08
71.00
68.95
2020-08-01 08:23:03
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 202018 154.00148.02148.30146.52146.04147.35146.04144.50
146.45
146.93
144.05
145.37
148.77
149.74
2020-08-01 08:21:51
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 202019 155.00149.51149.82147.81147.66149.40147.66145.35
149.02
149.01
148.37
149.09
149.53
151.17
2020-08-01 08:22:15
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 202020 34.008.9117.7611.6213.5420.5913.5411.72
23.93
16.44
7.10
8.39
12.71
14.22
2020-08-01 08:18:29
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 202021 34.000.0019.3616.2715.9923.4712.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 202022 80.0094.4290.0999.5589.2088.9989.200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-08 10:25:00
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 202023 60.0057.1560.0043.3032.4333.5932.430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-08 10:51:32
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 202024 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 15:24:00
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 202025 25.0016.1325.8788.0045.24100.0045.240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-06 09:27:49
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 202026 40.0084.8245.9888.0041.9010.0041.900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 09:31:25
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 202027 3.708.033.610.227.720.497.728.07
0.00
0.00
0.00
62.50
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:38
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202031 80.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202032 50.0050.00100.0042.86100.0050.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 202034 0.018.87100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00

3. Area base