1. PP&P Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 301001 17.0073.580.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:12:32
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 301002 90.0032.2470.4432.7092.5891.72
94.22
97.73
93.37
88.57
88.43
94.96
2021-01-26 09:12:38
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 301003 20.0055.6780.3164.4222.9519.96
24.08
26.78
25.57
19.32
21.80
29.15
2021-01-26 09:12:40
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 301004 90.00108.44110.7610886.4595.2894.18
96.73
94.32
97.49
93.50
96.10
96.66
2021-01-26 09:12:40
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 301005 60.00107.96110.2110820.1982.5087.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2021-01-26 09:12:34
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 301006 85.0032.2432.7091.2990.47
93.43
95.71
91.42
87.40
87.40
93.97
2021-01-26 09:12:43
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 301007 100.0030.9626.6996.7996.61
95.96
97.08
96.44
97.61
97.46
96.74
2021-01-26 09:03:52
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 301008 60.0070.0556.0569.4369.43
64.63
67.64
67.04
70.50
77.10
69.80
2021-01-26 09:04:01
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 301009 113.0050.0080.00107.93106.50
107.76
108.19
108.94
107.98
110.67
107.51
2021-01-26 09:04:08
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 301010 112.0090.5728.78107.48106.88
107.17
108.03
105.53
108.58
109.06
107.32
2021-01-26 09:04:15
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 301011 100.0089.6790.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-22 10:43:51
>=
60.00
4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 301012 60.0050.0080.0082.5087.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2021-01-26 09:04:15
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 301013 66.0068.5575.0466.3263.0957.81
67.06
66.78
62.98
59.75
72.33
70.82
2021-01-26 09:04:17
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 301014 5.104.953.375.015.455.82
5.59
4.73
5.41
7.32
3.86
4.68
2021-01-26 09:04:19
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 301015 13.609.027.179.5611.8613.68
8.78
10.86
14.14
10.83
10.19
9.92
2021-01-26 09:04:20
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 301016 8.903.883.626.9310.9015.64
7.88
6.18
12.45
10.68
5.93
4.73
2021-01-26 09:04:21
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 301017 100.0068.8935.4372.7663.0957.81
67.06
66.78
62.98
59.75
72.33
70.82
2021-01-18 09:14:02
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 301018 154.00148.560.00147.36146.75145.84
146.72
147.61
143.46
146.02
149.07
150.17
2021-01-18 09:13:56
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 301019 155.00149.920.00149.13148.34146.67
149.09
150.32
147.85
149.11
150.41
150.58
2021-01-18 09:14:00
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 301020 34.002.126.3218.9711.97
23.93
13.70
2.85
8.35
10.46
14.16
2021-01-26 09:10:02
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 301021 34.000.0012.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 301022 80.0094.4276.6877.52
100.00
58.54
100.00
100.00
71.61
96.67
2020-05-08 10:58:09
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 301023 60.0030.0732.3532.00
35.19
32.73
32.00
30.77
34.00
31.76
2020-05-07 14:49:25
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 301024 80.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-05-08 11:00:34
>=
100.00
10.จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรม ทางกาย ร้อยละ 100 ของจำนวนครอบครัวเป้าหมาย 301025 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 15:15:31
>=
70.00
11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 301026 70.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
12. หน่วยงานระดับจังหวัดมีความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ 5 (หน่วยนับ:จังหวัด) 301027 100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
60.00
13.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจติดตาม ≥ร้อยละ 60 301028 60.0049.5173.8277.03
82.22
45.22
77.94
79.38
81.20
82.55
2021-01-26 08:35:38
>=
60.00
13.2 กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจติดตาม(ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน) ≥ร้อยละ 60 301029 60.0038.0521.5919.62
3.44
51.91
17.87
20.40
14.73
5.70
2021-01-26 09:03:35
>=
100.00
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด) 301030 100.0014.02100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 301031 100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 301032 100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
17.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง) 301033 80.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-17 16:00:28
>=
100.00
18.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 301034 100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-08-21 16:11:43
>=
100.00
18.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 301035 100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-08-21 15:47:00
>=
75.00
18.3 ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 301036 75.0075.86100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-08-21 15:47:54
>=
30.00
18.4 ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 301037 30.0044.8385.71100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
2020-08-21 15:51:43
>=
100.00
19. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี 301038 100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-26 10:20:45

2. Service Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 302001 25.0035.7125.00
25.00
33.33
66.67
50.00
40.00
50.00
2020-01-24 11:33:06
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 302002 40.0023.2223.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
70.00
22 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง)ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 302003 70.000.0099.56
100.00
101.83
100.00
100.00
97.64
100.00
2020-08-19 15:32:41
>=
100.00
23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 302004 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-17 11:32:31
<=
5.00
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) น้อยกว่าร้อยละ 5 302005 5.001.030.71
0.00
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:03:26
<=
25.00
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25 302006 25.002.944.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:03:30
<=
7.00
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) น้อยกว่าร้อยละ 7 302007 7.000.990.90
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:03:35
>=
85.00
25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 302008 85.0095.0893.33
85.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-04-02 11:26:41
>=
60.00
26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 302009 60.0083.330.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
2020-09-17 13:14:05
>=
20.00
26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 302010 20.0028.570.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:14:48
>=
100.00
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด) 302011 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:04
>=
100.00
27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate 302012 100.000.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:15
>=
7.50
27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 302013 7.50109.87109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:52
>=
10.00
28.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย(ผู้ป่วย 4 สาขา)นอกเขตสุขภาพลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 302014 10.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 11:30:19
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 302015 3.702.562.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166.67
2021-01-26 08:55:25
>=
40.00
30. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ 302016 40.0050.3053.24
28.57
46.27
42.22
59.70
43.18
60.00
2020-09-18 11:05:18
>=
19.50
31.1 ร้อยละ 19.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 302017 19.501.991.59
2.07
1.74
4.78
1.66
1.79
2.00
2021-01-26 08:35:56
>=
6.00
31.2.ร้อยละของจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกได้รับการจ่ายยาสมุนไพร ≥ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:ครั้ง) 302018 6.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 08:35:57
>=
68.00
32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 (หน่วยนับ:คน) 302019 68.0074.5266.37
65.22
90.06
84.59
69.29
70.84
83.58
2021-01-26 09:04:23
<=
6.30
33.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 302020 6.302.251.84
3.05
0.00
0.00
5.92
2.40
3.25
2020-10-06 16:05:08
>=
85.00
33.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 302021 85.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 15:23:50
<=
28.00
34.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 302022 28.0013.0030.87
2.50
0.00
0.00
0.00
6.15
7.14
2021-01-26 09:04:28
>=
100.00
35.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีมRefracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ (หน่วยนับ:แห่ง) 302023 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-26 13:39:45
>=
30.00
35.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) >ร้อยละ 30นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 302024 30.0022.220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-25 23:13:05
>=
25.00
35.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) น้อยกว่าร้อยละ 25 302025 25.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-18 13:30:59
<=
9.00
36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9 302026 9.001.690.93
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:03:36
>=
50.00
36.2 ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 302027 50.0057.3558.82
0.00
61.54
0.00
0.00
33.33
0.00
2020-09-14 09:55:26
>=
70.00
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 302028 70.0095.160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:56:52
>=
70.00
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 302029 70.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:58:13
>=
60.00
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ราย) 302030 60.0097.140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:59:07
>=
66.00
38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 302031 66.0070.6770.39
67.24
68.40
63.23
71.24
69.55
78.51
2021-01-26 09:03:37
>=
85.00
39.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85 302032 85.0090.120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-14 10:05:54
>=
0.90
40.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ระดับ A,S) 302033 0.900.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-01 09:27:36
>=
45.00
41. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 302034 45.0066.6376.76
60.00
17.02
66.07
59.18
46.39
56.14
2020-09-29 09:46:22
>=
55.00
42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 302035 55.00100.00100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-29 09:25:49
>=
50.00
43.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 302036 50.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-29 13:41:22
>=
60.00
43.2 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้ 302037 60.0074.140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-01 14:16:09
>=
60.00
44.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 60 302038 60.0066.6766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-01 09:09:20
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 302039 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
46.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302040 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:12:49
>=
60.00
46.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 302041 60.0093.840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:16:27
<=
45.00
46.3 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45 302042 45.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:20:22
>=
80.00
46.4 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302043 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:21:13
>=
80.00
46.5 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302044 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:21:45
>=
24.00
47. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 24 302045 24.0021.640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-30 09:33:15

3. People Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
3.00
52. ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ 303001 3.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:15:31
<=
4.00
53. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4) 303002 4.001.150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:12:17
>=
90.00
54.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 303003 90.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 16:52:14

4. Governance Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
55.1 ร้อยละ 90 ของ สสจ. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยนับ:แห่ง) 304001 90.00100.00100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-06 12:07:55
>=
90.00
55.2 ร้อยละ 90 ของ สสอ. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยนับ:แห่ง) 304002 90.00100.00100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-06-17 10:48:02
>=
100.00
56.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 304003 100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-07 10:19:17
>=
90.00
56.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง) 304005 90.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-07 10:14:15
>=
100.00
57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 304006 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-01-24 11:34:45
>=
100.00
57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 304007 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-01-24 11:35:05
>=
75.00
57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60 304008 75.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-25 17:56:45
>=
100.00
58.1 จำนวน รพศ./รพท./สสจ. (อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง)ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 304009 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:11:39
>=
100.00
58.2 จำนวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ร้อยละ 100 304010 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-08 10:16:19
>=
100.00
59. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 304011 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-15 10:39:16
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 304012 80.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 304013 50.0083.330.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 304015 0.01100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
<=
4.00
64.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 304018 4.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 15:47:19
<=
8.00
64.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 8 304019 8.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 15:43:04
>=
90.00
66.3 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ -เด็กอายุ 42 Plus (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.56 - 16 พ.ค.57) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการและระดับสติปัญญาด้วยโปรแกรม Triple P และคู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ 304022 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 16:16:50