1. PP&P Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 301001 17.0030.4422.300.000.0058.280.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 10:15:35
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 301002 90.0090.2085.5288.3292.0393.0392.0391.30
91.70
98.03
92.77
88.50
88.65
94.17
2020-10-30 10:15:53
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 301003 20.0025.3929.7126.5423.0326.5223.0319.97
24.69
26.77
25.16
19.25
21.91
29.46
2020-10-30 10:15:59
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 301004 90.0091.7891.1089.4694.4791.7494.4792.93
96.94
93.76
94.12
93.50
94.63
96.92
2020-10-30 10:15:59
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 301005 60.0073.5187.8965.4581.0880.4981.0887.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2020-10-30 10:15:38
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 301006 85.0097.6396.8685.2390.6090.6990.6089.83
90.95
95.86
90.36
87.33
87.32
93.24
2020-10-30 10:16:11
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 301007 100.0093.0396.4998.1297.3094.2697.3096.92
96.38
97.78
97.60
98.04
98.19
97.15
2020-10-30 10:44:43
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 301008 60.0061.7670.4068.0369.4361.3469.4369.49
64.58
67.80
67.06
70.21
77.02
69.86
2020-10-30 10:44:53
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 301009 113.00111.00112.83111.99107.89110.97107.89106.14
107.75
107.60
105.99
109.54
109.94
110.73
2020-10-30 10:45:02
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 301010 112.00110.48112.25111.61107.52110.78107.52107.27
107.55
107.32
105.52
107.25
108.98
108.56
2020-10-30 10:45:11
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 301011 100.0089.6792.0491.9390.7591.2690.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-22 10:43:51
>=
60.00
4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 301012 60.0073.5187.8965.4581.0880.4981.0887.50
0.00
72.73
100.00
0.00
60.00
100.00
2020-10-30 09:55:50
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 301013 66.0068.3773.7364.6463.0365.3463.0357.77
67.06
66.78
63.01
59.75
72.33
70.35
2020-10-30 09:56:48
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 301014 5.104.923.674.325.445.185.445.81
5.60
4.73
5.12
7.32
3.86
4.76
2020-10-30 09:57:13
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 301015 13.608.697.3411.8811.8910.1911.8913.69
8.78
10.86
14.37
10.83
10.19
10.08
2020-10-30 09:57:36
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 301016 8.904.943.859.6810.968.0510.9615.72
7.88
6.18
12.89
10.68
5.93
4.80
2020-10-30 09:58:02
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 301017 100.0068.8973.7364.6463.0365.3463.0357.77
67.06
66.78
63.01
59.75
72.33
70.35
2020-10-30 10:17:32
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 301018 154.00148.36148.28147.10146.69147.36146.69145.82
146.60
147.61
142.33
146.02
149.07
150.17
2020-10-30 10:16:56
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 301019 155.00149.76149.80148.35148.31149.12148.31146.67
149.09
150.32
147.23
149.11
150.41
150.58
2020-10-30 10:17:08
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 301020 34.0010.9922.2414.2323.6127.5518.7111.97
23.93
13.70
2.85
8.35
10.46
14.16
2020-10-30 10:14:09
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 301021 34.000.0024.2419.9215.9931.4112.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 301022 80.0094.4290.0999.5574.9796.1074.9777.52
0.00
58.54
100.00
100.00
71.61
96.67
2020-05-08 10:58:09
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 301023 60.0030.0761.0743.3032.3533.5932.3532.00
35.19
32.73
32.00
30.77
34.00
31.76
2020-05-07 14:49:25
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 301024 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-05-08 11:00:34
>=
100.00
10.จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรม ทางกาย ร้อยละ 100 ของจำนวนครอบครัวเป้าหมาย 301025 100.0011.4243.86132.65158.860.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 15:15:31
>=
70.00
11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 301026 70.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
12. หน่วยงานระดับจังหวัดมีความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ 5 (หน่วยนับ:จังหวัด) 301027 100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
60.00
13.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจติดตาม ≥ร้อยละ 60 301028 60.0049.7153.3271.9973.8993.5173.8977.03
82.22
45.45
77.46
80.00
81.20
82.55
2020-10-30 09:08:20
>=
60.00
13.2 กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจติดตาม(ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน) ≥ร้อยละ 60 301029 60.0068.6886.4194.7859.7194.7895.57
92.22
97.08
86.44
97.84
100.00
99.42
2020-10-30 09:53:33
>=
100.00
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด) 301030 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 301031 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 301032 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
17.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง) 301033 80.00100.0052.38100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-17 16:00:28
>=
100.00
18.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 301034 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-08-21 16:11:43
>=
100.00
18.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 301035 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-08-21 15:47:00
>=
75.00
18.3 ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 301036 75.0075.86100.00100.0071.4357.1471.43100.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
2020-08-21 15:47:54
>=
30.00
18.4 ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 301037 30.0044.8377.2788.8942.8642.8642.86100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2020-08-21 15:51:43
>=
100.00
19. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี 301038 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-26 10:20:45

2. Service Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 302001 25.0016.1340.5684.0035.7193.7535.7125.00
25.00
33.33
66.67
50.00
40.00
50.00
2020-01-24 11:33:06
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 302002 40.0065.7438.6741.7523.22100.0023.2223.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
70.00
22 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง)ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 302003 70.00100.00100.00100.0099.50100.000.0099.56
100.00
101.83
100.00
100.00
97.64
100.00
2020-08-19 15:32:41
>=
100.00
23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 302004 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-17 11:32:31
<=
5.00
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) น้อยกว่าร้อยละ 5 302005 5.003.032.002.331.032.421.030.71
0.00
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 09:53:26
<=
25.00
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25 302006 25.0019.0214.0515.022.9410.102.944.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 09:53:29
<=
7.00
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) น้อยกว่าร้อยละ 7 302007 7.007.015.244.830.993.680.990.90
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 09:53:32
>=
85.00
25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 302008 85.0071.2589.7297.2796.7286.6796.7296.67
85.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-04-02 11:26:41
>=
60.00
26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 302009 60.0034.6266.6788.8883.3371.4383.330.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
2020-09-17 13:14:05
>=
20.00
26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 302010 20.0050.3227.2744.4428.5742.8628.570.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:14:48
>=
100.00
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด) 302011 100.0072.49100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:04
>=
100.00
27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate 302012 100.0097.65100.00100.000.00100.000.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:15
>=
7.50
27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 302013 7.500.000.00-27.23109.87100.00109.87109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:52
>=
10.00
28.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย(ผู้ป่วย 4 สาขา)นอกเขตสุขภาพลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 302014 10.0056.670.000.000.0019.090.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 11:30:19
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 302015 3.708.053.610.172.570.592.572.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166.67
2020-10-30 09:39:17
>=
40.00
30. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ 302016 40.0079.2121.1052.4950.3067.0150.3053.24
28.57
46.27
42.22
59.70
43.18
60.00
2020-09-18 11:05:18
>=
19.50
31.1 ร้อยละ 19.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 302017 19.506.1923.6526.6822.4628.2422.4618.48
28.63
18.74
31.58
22.65
26.17
24.95
2020-10-30 09:12:13
>=
6.00
31.2.ร้อยละของจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกได้รับการจ่ายยาสมุนไพร ≥ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:ครั้ง) 302018 6.009.4215.6413.3918.3316.3218.3314.49
26.15
14.84
27.18
20.38
20.28
19.17
2020-10-30 09:14:27
>=
68.00
32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 (หน่วยนับ:คน) 302019 68.000.0016.9697.7874.17114.5574.1763.85
64.55
88.35
80.73
67.82
69.20
82.30
2020-10-30 09:58:09
<=
6.30
33.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 302020 6.300.003.800.741.616.961.610.92
3.05
0.00
0.00
5.92
0.00
3.25
2020-10-06 16:05:08
>=
85.00
33.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 302021 85.0092.28100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 15:23:50
<=
28.00
34.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 302022 28.0027.6822.7038.8613.0019.0113.0030.87
2.50
0.00
0.00
0.00
6.15
7.14
2020-10-30 09:58:21
>=
100.00
35.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีมRefracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ (หน่วยนับ:แห่ง) 302023 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-26 13:39:45
>=
30.00
35.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) >ร้อยละ 30นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 302024 30.0065.7046.0286.6733.330.0033.330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-25 23:13:05
>=
25.00
35.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) น้อยกว่าร้อยละ 25 302025 25.006.570.000.000.0020.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-18 13:30:59
<=
9.00
36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9 302026 9.008.910.938.331.694.841.690.93
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
2020-10-30 09:53:35
>=
50.00
36.2 ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 302027 50.0041.7629.1526.7657.3567.6857.3558.82
0.00
61.54
0.00
0.00
33.33
0.00
2020-09-14 09:55:26
>=
70.00
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 302028 70.0084.3083.2787.6195.1692.1195.160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:56:52
>=
70.00
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 302029 70.0086.2584.3383.51100.0090.48100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:58:13
>=
60.00
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ราย) 302030 60.0095.2984.8393.1297.1489.4797.140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:59:07
>=
66.00
38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 302031 66.0055.7167.4458.3570.7361.7070.7370.41
67.24
68.24
63.41
71.37
69.55
78.66
2020-10-30 09:53:57
>=
85.00
39.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85 302032 85.0085.9589.9190.1292.1590.120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-14 10:05:54
>=
0.90
40.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ระดับ A,S) 302033 0.900.460.000.560.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-01 09:27:36
>=
45.00
41. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 302034 45.0048.3056.7458.3166.6389.3966.6376.76
60.00
17.02
66.07
59.18
46.39
56.14
2020-09-29 09:46:22
>=
55.00
42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 302035 55.0050.0876.27100.0094.87100.00100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-29 09:25:49
>=
50.00
43.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 302036 50.0079.21100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-29 13:41:22
>=
60.00
43.2 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้ 302037 60.0068.7466.0072.6374.1462.4474.140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-01 14:16:09
>=
60.00
44.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 60 302038 60.0092.2797.36100.0066.6798.6866.6766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-01 09:09:20
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 302039 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
46.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302040 80.0036.8471.4377.2766.6780.0066.670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:12:49
>=
60.00
46.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 302041 60.0059.9065.8988.7290.2889.2090.280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:16:27
<=
45.00
46.3 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45 302042 45.0044.4438.0521.180.009.770.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:20:22
>=
80.00
46.4 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302043 80.00100.0087.50100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:21:13
>=
80.00
46.5 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302044 80.00100.0074.95100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:21:45
>=
24.00
47. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 24 302045 24.0025.1049.9724.2521.6425.0921.640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-30 09:33:15

3. People Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
3.00
52. ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ 303001 3.0094.00100.00100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:15:31
<=
4.00
53. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4) 303002 4.002.522.285.900.003.110.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:12:17
>=
90.00
54.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 303003 90.0087.9893.3380.00100.0086.67100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 16:52:14

4. Governance Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
55.1 ร้อยละ 90 ของ สสจ. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยนับ:แห่ง) 304001 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-06 12:07:55
>=
90.00
55.2 ร้อยละ 90 ของ สสอ. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยนับ:แห่ง) 304002 90.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-06-17 10:48:02
>=
100.00
56.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 304003 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-07 10:19:17
>=
90.00
56.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง) 304005 90.0093.1890.48100.00100.00100.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-07 10:14:15
>=
100.00
57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 304006 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-01-24 11:34:45
>=
100.00
57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 304007 100.00100.00100.0033.03100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-01-24 11:35:05
>=
75.00
57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60 304008 75.00100.00100.0066.96100.0087.18100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-25 17:56:45
>=
100.00
58.1 จำนวน รพศ./รพท./สสจ. (อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง)ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 304009 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:11:39
>=
100.00
58.2 จำนวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ร้อยละ 100 304010 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-08 10:16:19
>=
100.00
59. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 304011 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-15 10:39:16
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 304012 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 304013 50.00100.00100.0042.86100.0066.67100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 304015 0.01100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
<=
4.00
64.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 304018 4.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 15:47:19
<=
8.00
64.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 8 304019 8.007.690.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-16 15:43:04
>=
90.00
66.3 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ -เด็กอายุ 42 Plus (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.56 - 16 พ.ค.57) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการและระดับสติปัญญาด้วยโปรแกรม Triple P และคู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ 304022 90.00100.00100.0091.930.0082.900.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 16:16:50