1. PP&P Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 301001 17.0036.4624.060.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:04
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 301002 90.0073.8275.4376.8982.1477.0882.1480.35
83.93
83.26
84.89
80.82
82.72
83.02
2020-08-01 08:19:30
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 301003 20.0025.1729.9926.8223.5927.4123.5920.15
24.73
28.49
24.72
20.53
22.01
31.20
2020-08-01 08:19:38
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 301004 90.0086.9686.7482.2994.9083.0294.9095.85
97.84
91.14
96.26
92.22
91.08
98.89
2020-08-01 08:19:39
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 301005 60.0056.0084.7858.2490.0089.6690.0085.71
0.00
100.00
100.00
0.00
50.00
100.00
2020-08-01 08:19:07
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 301006 85.0096.4472.1172.7380.9473.2880.9479.52
83.43
80.82
83.06
79.53
80.88
82.66
2020-08-01 08:19:54
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 301007 100.0092.1295.6798.0498.5393.7698.5398.13
96.58
99.17
99.25
98.92
99.48
99.67
2020-08-01 08:49:30
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 301008 60.0062.1869.5867.7672.1961.3072.1974.24
65.16
72.52
69.90
69.77
77.91
71.47
2020-08-01 08:49:40
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 301009 113.00110.57112.08111.62110.24110.39110.240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:50
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 301010 112.00110.09111.48111.21109.40110.24109.400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:50:00
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 301011 100.0092.0491.9390.759126.0090.750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-05 10:23:04
>=
60.00
4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 301012 60.0072.8784.7858.2490.0089.6690.0085.71
0.00
100.00
100.00
0.00
50.00
100.00
2020-08-01 08:06:41
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 301013 66.0068.6273.6661.9063.6863.1363.6856.92
69.39
68.64
63.67
60.08
71.00
68.95
2020-08-01 08:07:17
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 301014 5.104.833.744.565.385.345.385.90
4.93
4.70
5.25
7.11
4.12
5.20
2020-08-01 08:07:39
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 301015 13.608.296.9312.3411.4311.2311.4313.47
8.29
9.66
13.77
11.17
10.01
10.50
2020-08-01 08:07:59
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 301016 8.905.364.3412.0011.439.3211.4317.46
7.71
6.74
11.82
11.80
6.16
5.75
2020-08-01 08:08:20
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 301017 100.0068.8973.6661.9063.6863.1363.6856.92
69.39
68.64
63.67
60.08
71.00
68.95
2020-08-01 08:23:10
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 301018 154.00148.02148.30146.52146.04147.35146.04144.50
146.45
146.93
144.05
145.37
148.77
149.74
2020-08-01 08:21:56
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 301019 155.00149.51149.82147.81147.66149.40147.66145.35
149.02
149.01
148.37
149.09
149.53
151.17
2020-08-01 08:22:19
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 301020 34.0021.4117.7611.6217.0920.5913.5411.97
23.93
13.70
2.85
8.35
10.46
14.16
2020-08-01 08:18:29
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 301021 34.000.0019.3616.2715.9923.4712.690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 301022 80.0094.4290.0999.5589.2088.9989.200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-08 10:58:09
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 301023 60.0065.1260.0043.3032.4333.5932.430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-07 14:49:25
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 301024 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-08 11:00:34
>=
100.00
10.จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรม ทางกาย ร้อยละ 100 ของจำนวนครอบครัวเป้าหมาย 301025 100.0011.4243.86132.65129.320.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 15:15:31
>=
70.00
11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 301026 70.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
12. หน่วยงานระดับจังหวัดมีความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ 5 (หน่วยนับ:จังหวัด) 301027 100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
60.00
13.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจติดตาม ≥ร้อยละ 60 301028 60.0047.4251.7669.3470.8892.6670.8876.17
80.57
39.46
78.08
82.00
80.34
76.51
2020-08-01 07:24:32
>=
60.00
13.2 กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจติดตาม(ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน) ≥ร้อยละ 60 301029 60.000.0083.3894.7359.7194.7395.06
92.31
97.19
86.51
98.64
100.00
99.81
2020-08-01 08:04:33
>=
100.00
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด) 301030 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 301031 100.0040.91100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
100.00
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 301032 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
17.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง) 301033 80.0052.38100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-06 15:36:07
>=
100.00
18.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 301034 100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-16 16:27:15
>=
100.00
18.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 301035 100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-16 16:29:24
>=
75.00
18.3 ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 301036 75.0075.8681.82100.000.0080.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-16 16:31:40
>=
30.00
18.4 ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 301037 30.0031.0427.2755.560.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-16 17:09:28
>=
100.00
19. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี 301038 100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-16 16:38:19

2. Service Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 302001 25.0016.1325.8788.0045.24100.0045.240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-24 11:33:06
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 302002 40.0084.8245.9888.0041.90100.0041.900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
70.00
22 ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง)ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 302003 70.000.70100.00100.0099.500.350.0099.56
100.00
101.83
100.00
100.00
97.64
100.00
2020-07-30 09:11:16
>=
100.00
23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 302004 100.0016.35100.00100.00400.00100.00400.00400.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-17 11:32:31
<=
5.00
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) น้อยกว่าร้อยละ 5 302005 5.0072.871.992.861.142.311.140.79
0.00
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:28
<=
25.00
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25 302006 25.000.0013.2413.951.6911.331.692.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:30
<=
7.00
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) น้อยกว่าร้อยละ 7 302007 7.000.004.914.890.903.850.900.76
0.00
12.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:33
>=
85.00
25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 302008 85.0071.2590.5997.2591.9490.0091.940.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-02 11:26:41
>=
60.00
26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 302009 60.0078.3763.6488.8871.4371.4371.430.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
2020-03-16 15:14:35
>=
20.00
26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 302010 20.0085.2618.1844.4428.5728.5728.570.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:14:48
>=
100.00
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด) 302011 100.0072.49100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:04
>=
100.00
27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate 302012 100.0095.29100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:15
>=
7.50
27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 302013 7.5076.790.00-27.23109.87100.00109.87109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:15:52
>=
10.00
28.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย(ผู้ป่วย 4 สาขา)นอกเขตสุขภาพลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 302014 10.0041.820.000.000.0017.270.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 11:30:19
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 302015 3.708.033.610.227.720.497.728.07
0.00
0.00
0.00
62.50
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:39
>=
40.00
30. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายได้รับการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid อย่างมีคุณภาพ 302016 40.0016.0221.1052.4938.2343.5338.2337.96
7.14
38.81
40.00
47.76
34.09
50.00
2020-06-11 14:07:06
>=
19.50
31.1 ร้อยละ 19.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 302017 19.506.1919.6127.1222.9628.0022.9619.09
29.32
18.97
31.12
22.80
26.54
26.05
2020-08-01 07:27:31
>=
6.00
31.2.ร้อยละของจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกได้รับการจ่ายยาสมุนไพร ≥ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:ครั้ง) 302018 6.007.9012.8113.4418.7516.2618.7515.01
26.73
14.83
26.87
20.49
20.48
20.50
2020-08-01 07:29:25
>=
68.00
32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 (หน่วยนับ:คน) 302019 68.000.0016.4397.1472.91112.9672.9162.36
62.52
88.10
79.58
66.98
68.33
81.13
2020-08-01 08:08:26
<=
6.30
33.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 302020 6.300.000.82105263.16105263.160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-22 09:38:58
>=
85.00
33.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 302021 85.0087.50100.00100.000.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-13 09:26:37
<=
28.00
34.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 302022 28.0029.0922.3336.8613.5020.9513.5030.00
3.85
0.00
0.00
0.00
5.17
13.04
2020-08-01 08:08:38
>=
100.00
35.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีมRefracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ (หน่วยนับ:แห่ง) 302023 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-29 11:38:50
>=
30.00
35.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) >ร้อยละ 30นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 302024 30.0061.5333.9586.670.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-30 13:18:45
>=
25.00
35.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) น้อยกว่าร้อยละ 25 302025 25.009.860.000.000.0016.670.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-30 13:24:34
<=
9.00
36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9 302026 9.000.000.876.452.004.882.001.10
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:36
>=
50.00
36.2 ร้อยละ 50 ของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 302027 50.0031.914.8624.5655.8867.6855.8858.82
0.00
53.85
0.00
0.00
33.33
0.00
2020-06-11 14:20:34
>=
70.00
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 302028 70.0084.3080.1585.4795.1692.1195.160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:56:52
>=
70.00
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 302029 70.0086.2582.7491.89100.0090.48100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:58:13
>=
60.00
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ราย) 302030 60.0095.290.0091.9397.1489.4797.140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:59:07
>=
66.00
38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 302031 66.0054.6167.0056.4069.5761.8469.5767.99
65.48
64.63
64.07
72.76
67.74
78.78
2020-08-01 08:04:52
>=
85.00
39.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85 302032 85.0085.9589.9190.9193.3090.910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 14:34:30
>=
0.90
40.อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (ระดับ A,S) 302033 0.900.360.000.560.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-01 09:27:36
>=
45.00
41. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 302034 45.0043.1058.3192.7087.3192.7092.70
67.92
25.00
47.83
68.89
22.50
63.64
2020-07-13 15:17:03
>=
55.00
42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 302035 55.0028.3276.27100.0094.87100.00100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
2020-07-13 15:17:22
>=
50.00
43.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 302036 50.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-19 15:18:26
>=
60.00
43.2 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้ 302037 60.0064.1166.0072.63100.0062.44100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-19 15:19:35
>=
60.00
44.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 60 302038 60.0088.8797.26100.0066.6798.6866.6766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-04-01 09:09:20
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 302039 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
46.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302040 80.0036.8471.4382.350.0080.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-01 08:24:54
>=
60.00
46.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 302041 60.0059.9065.8988.120.0089.200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-24 08:21:31
<=
45.00
46.3 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45 302042 45.0044.4438.0521.280.004.010.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-01 08:28:28
>=
80.00
46.4 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302043 80.0087.50100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-24 08:27:48
>=
80.00
46.5 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 302044 80.0074.95100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-24 08:28:21
>=
24.00
47. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 24 302045 24.0049.9724.250.0026.050.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-30 09:33:15

3. People Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
3.00
52. ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ 303001 3.0094.00100.003.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:15:31
<=
4.00
53. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4) 303002 4.005.587.611.1990.001.190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:12:17
>=
90.00
54.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 303003 90.0093.3380.000.0086.670.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-23 09:54:04

4. Governance Excellence

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
55.1 ร้อยละ 90 ของ สสจ. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยนับ:แห่ง) 304001 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-06 12:07:55
>=
90.00
55.2 ร้อยละ 90 ของ สสอ. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (หน่วยนับ:แห่ง) 304002 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-06-17 10:48:02
>=
100.00
56.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 304003 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-07 10:19:17
>=
90.00
56.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง) 304005 90.0090.9185.7187.50100.001000.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-07 10:14:15
>=
100.00
57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 304006 100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
2020-01-24 11:34:45
>=
100.00
57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 304007 100.00100.00100.0033.03100.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
120.00
2020-01-24 11:35:05
>=
75.00
57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60 304008 75.0074.1387.3566.96100.0087.18100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
120.00
2020-02-25 17:56:45
>=
100.00
58.1 จำนวน รพศ./รพท./สสจ. (อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง)ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 304009 100.000.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:11:39
>=
100.00
58.2 จำนวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ร้อยละ 100 304010 100.000.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 10:16:19
>=
100.00
59. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 304011 100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 08:49:13
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 304012 80.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 304013 50.000.00100.0042.86100.0050.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 304015 0.01100.00100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
<=
4.00
64.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 304018 4.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 14:43:55
<=
8.00
64.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 8 304019 8.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 14:44:46
>=
90.00
66.3 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ -เด็กอายุ 42 Plus (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.56 - 16 พ.ค.57) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการและระดับสติปัญญาด้วยโปรแกรม Triple P และคู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ 304022 90.0091.930.0082.900.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 16:16:50