1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

3. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
17.2 ร้อยละของ รพ.ระดับ S สั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ≥ร้อยละ 80 ของรายการสั่งยาทั้งหมด (ร้อยละ 100) 403002 80.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 08:36:20
>=
90.00
17.4 ร้อยละของ รพ.ระดับ F1-F3 สั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ≥ ร้อยละ 90 ของรายการสั่งยาทั้งหมด (ร้อยละ 100) 403004 90.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:36:22
>=
100.00
17.5 ร้อยละของ รพ. มีคณะกรรมการ PTC ที่มีผลการดำเนินงานในการชี้นำสื่อสารและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับ 3 (ร้อยละ 100) 403005 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-02 12:12:30
>=
100.00
17.6 ร้อยละของ รพ.มีการจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน (ร้อยละ 100) 403006 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-02 13:04:56
>=
100.00
17.7 ร้อยละของ รพ. มีรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก อยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ (รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออกมี 8 รายการ) (ร้อยละ 100) 403007 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-02 11:46:03
>=
100.00
17.8 ร้อยละของ รพ. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา ระดับ 3 (ร้อยละ 100) 403008 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-03-27 15:17:52
<=
30.00
17.9 ร้อยละของ รพ. ระดับ A S M1 ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก <= ร้อยละ 30 (ร้อยละ 100) 403009 30.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 08:37:39
<=
100.00
17.10 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100) 403010 100.0085.710.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:38:15
<=
20.00
ร้อยละของ รพ. ระดับ M2 - F3 ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน ผู้ป่วยนอก ≤ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100) 403034 20.0066.670.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
2021-01-26 08:52:19
<=
50.00
17.11 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤ร้อยละ 50 (ร้อยละ 50) 403011 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:39:09
<=
15.00
17.12 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ≤ร้อยละ 15 (PDx) (ร้อยละ 15) 403012 15.0085.71100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
2021-01-26 08:39:16
<=
0.00
17.13 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยความดันสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง ร้อยละ 0 (ร้อยละ 100) 403013 0.0071.43100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
2021-01-26 08:40:08
<=
100.00
17.14 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ≤ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 403014 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:44:16
>=
80.00
17.15 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยใช้ยาเบาหวาน metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร) ≥ร้อยละ 80 (ร้อยละ 100) 403015 80.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:45:35
<=
100.00
17.16 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน ≤ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 403016 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:46:36
<=
100.00
17.17 ร้อยละของ รพ. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs ≤ร้อยละ 10 (ร้อยละ 100) 403017 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:49:11
>=
80.00
17.18 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังได้รับยา inhaled corticosteroid ≥ร้อยละ 80 (ร้อยละ 100) 403018 80.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:49:45
<=
100.00
17.19 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate ≤ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 403019 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:50:18
<=
100.00
17.20 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart value) ร้อยละ 0 (ร้อยละ 100) 403020 100.0085.710.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:50:24
<=
100.00
17.21 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยเด็กได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10ตาม RUA-URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ≤ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100) 403021 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:50:28
>=
100.00
17.22 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20 (ร้อยละ 100 ของ รพสต.) 403022 100.0097.5692.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:51:07
>=
100.00
17.23 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100 ของ รพสต.) 403023 100.0093.9089.29
88.89
100.00
100.00
87.50
100.00
100.00
2021-01-26 08:51:42
<=
0.00
17.24 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ(แบคทีเรียดื้อยาได้แก่Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp., Salmonella spp.,Streptococcus pneumoniae และ Enterococcus) (ร้อยละ 403024 0.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-07-02 13:06:22
>=
0.00
17.25 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย 403025 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:26:25
>=
0.00
17.26 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน ต่อผลรวม AdjRW 403026 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:32:59
>=
0.00
17.27 จำนวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000 คนต่อวัน 403027 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:18:32
>=
0.00
17.28 จำนวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยใน 1000 คนต่อวัน 403028 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:18:59
<=
20.00
17.29 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค 403029 20.0097.5692.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-01-26 08:52:21
>=
80.00
17.30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง) 403030 80.00200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:32:49
>=
20.00
17.31 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 403031 20.00200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:40:49
>=
20.00
18. ร้อยละของโรงพยาบาล(รพศ/รพท)มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ร้อยละ 20 403032 20.00200.00200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:41:37
<=
100.00
มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก 403033 100.003079400.324155437.13
875484.19
1077095.97
536952.82
546882.20
1170646.42
897874.91
2021-01-26 08:54:21

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 405001 3.702.562.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166.67
2021-01-26 08:55:25

6. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
68.00
32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 (หน่วยนับ:คน) 408001 68.0074.5266.37
65.22
90.06
84.59
69.29
70.84
83.58
2021-01-26 09:04:27
>=
100.00
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) มีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 408002 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-06 16:06:49
>=
100.00
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังจากหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในเขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี 408003 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-06 16:12:02
>=
30.00
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 408004 30.0030.0138.62
32.57
42.18
39.76
27.61
20.75
42.92
2021-01-26 09:04:30
>=
100.00
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน 408005 100.0013.8625.29
15.31
11.02
6.49
11.66
12.24
6.12
2021-01-26 09:04:31
>=
100.00
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต 408006 100.00100.00100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2020-10-06 16:11:46
>=
100.00
ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท 408007 100.00119.60176.90
141.04
95.32
162.99
126.86
98.54
75.90
2021-01-26 09:04:34
>=
100.00
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี 408008 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-09 15:27:05
>=
100.00
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี 408009 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-10-06 16:11:07
>=
45.00
ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) 408010 45.0046.4696.88
38.46
23.08
42.86
40.00
36.36
75.00
2021-01-26 09:04:34

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M1 – F3 409001 70.008.280.00
6.98
10.20
13.51
8.57
4.48
8.33
2021-01-26 08:55:21
>=
25.00
ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล A,S,M1 (ที่มีเเพทย์ orthopedic) 409002 25.0022.220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-26 13:45:32
>=
30.00
ร้อยละของผู้ป่วย fracture around the hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาล A,S, M1 (ที่มีเเพทย์orthopedic) 409003 30.0022.220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-26 13:45:51
<=
28.00
34.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 409004 28.0013.0030.87
2.50
0.00
0.00
0.00
6.15
7.14
2021-01-26 09:04:29

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 411001 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:59:46
>=
70.00
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 411002 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 11:00:02
>=
60.00
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ราย) 411003 60.0097.140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 411004 80.007.116.41
7.04
9.93
7.44
5.44
6.48
8.94
2021-01-26 08:55:21

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
66.00
38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 412001 66.0070.6770.39
67.24
68.40
63.23
71.24
69.55
78.51
2021-01-26 09:03:37

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

15. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
45.00
41. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 415001 45.0066.6376.76
60.00
17.02
66.07
59.18
46.39
56.14
0000-00-00 00:00:00
>=
55.00
42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 415002 55.00100.00100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0000-00-00 00:00:00

16. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care:IMC)

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

17. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท