1. โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (UC) 701001 0.000.000.000.090.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 09:58:43
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (NonUC) 701002 0.00370.400.000.7233.250.0033.250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-30 09:58:50

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5-6ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
30.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5 ปี 702001 30.0068.7580.0292.3376.6967.5876.6972.87
70.74
73.90
74.04
85.76
88.60
81.19
2020-10-30 09:59:45

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี 703001 100.0091.5289.3098.6089.6598.2889.6580.13
99.36
98.99
94.31
69.79
98.83
99.70
2020-10-30 09:53:21

4. โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต (IQ) ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี 704001 100.000.020.030.010.040.090.040.00
0.06
0.00
0.15
0.09
0.08
0.05
2020-10-30 09:39:52