1. โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (UC) 701001 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:04:36
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (NonUC) 701002 0.0033.250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-26 09:04:38

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5-6ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
30.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5 ปี 702001 30.0077.0974.41
70.52
73.83
74.26
85.71
87.82
80.94
2021-01-26 09:04:51

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี 703001 100.0089.2679.62
98.30
99.19
92.17
71.55
98.15
98.79
2021-01-26 09:03:21

4. โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต (IQ) ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี 704001 100.000.040.00
0.04
0.02
0.15
0.09
0.06
0.03
2021-01-26 08:55:37