1. โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (UC) 701001 0.000.000.000.090.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:09:01
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (NonUC) 701002 0.00370.340.000.7233.250.0033.250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:09:08

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5-6ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
30.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5 ปี 702001 30.0068.5578.9892.3076.7762.1276.7772.38
70.90
74.28
73.52
87.10
90.25
78.79
2020-08-01 08:09:41

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี 703001 100.0090.6287.2199.1813.8398.9713.830.00
2.33
95.11
0.00
0.00
0.23
0.00
2020-08-01 08:04:24

4. โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต (IQ) ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี 704001 100.000.010.020.010.040.050.040.00
0.21
0.00
0.07
0.02
0.00
0.05
2020-08-01 07:50:57