1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน (Agenda base)

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
7.00
1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด และเด็ก 0 – 5 ปี 801001 7.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับคัดกรองและประเมินความเสี่ยงทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ (ร้อยละ 100) 801002 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
75.00
1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อเสนอของ WHO (ร้อยละ 75) 801003 75.0077.2465.20
91.16
86.88
82.28
78.84
82.55
76.92
2021-01-18 09:46:08
>=
100.00
1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100) 801004 100.0059.3635.41
99.33
99.02
94.16
96.23
95.55
99.46
2021-01-18 09:46:08
<=
7.00
1.4 ร้อยละน้ำหนักของเด็กแรกเกิด น้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 7) 801005 7.005.684.57
6.71
7.72
1.68
5.73
5.00
8.06
2021-01-18 09:46:08
>=
2) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 801006 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
2.1 ร้อยละของความครอบคลุมในการชั่งน้ำหนักเด็ก/วัดส่วนสูง เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี (ร้อยละ 80) 801007 80.00103.85110.03
104.31
111.98
122.42
89.11
66.60
117.04
2021-01-18 09:46:10
>=
69.00
2.2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 69) 801008 69.0063.0957.81
67.06
66.78
62.98
59.75
72.33
70.82
2021-01-18 09:46:10
>=
3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 801009 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
14.50
3.1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14.5) 801010 14.507.756.76
4.17
27.27
0.00
0.00
22.22
0.00
2021-01-18 09:46:11
>=
80.00
3.2 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ หลังคลอดและหลังแท้ง (มากกว่าร้อยละ 80%) 801011 80.0039.8528.83
95.83
90.91
100.00
50.00
77.78
0.00
2021-01-18 09:46:11
>=
4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 801012 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้รับการดูแลด้วย care plan (ร้อยละ 80) 801013 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-29 12:11:44
>=
5) ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 801014 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
5.1 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (LongTerm Care) (ร้อยละ 80) 801015 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-29 12:11:31
>=
6) จำนวนครอบครัวไทยที่มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 801016 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-08 15:08:35
>=
7) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) 801017 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
95.00
7.1 ร้อยละหน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 ปี (ร้อยละ 95) 801018 95.0027.9625.18
29.38
34.36
26.00
23.51
33.09
25.73
2021-01-18 09:46:11
>=
95.00
7.2 ร้อยละหน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี (ร้อยละ 95) 801019 95.0048.7047.77
47.63
53.04
53.14
43.24
47.77
51.72
2021-01-18 09:46:12
>=
95.00
7.3 ร้อยละหน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี (ร้อยละ 95) 801020 95.0023.8128.78
16.13
8.33
28.07
29.31
23.75
24.00
2021-01-18 09:46:12
>=
95.00
7.4 ร้อยละะหน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี (ร้อยละ 95) 801021 95.0050.0246.35
47.18
50.24
65.00
50.90
57.18
45.75
2021-01-18 09:46:13
>=
95.00
7.5 ร้อยละหน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนหัดครอบคลุมรอบคลุมตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก 1-12 ปี (ร้อยละ 95) 801022 95.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
30.00
7.6 ร้อยละหน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ครอบคลุมตามแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ (ร้อยละ 30) 801023 30.000.490.41
0.47
1.12
0.33
0.59
0.08
0.64
2021-01-18 09:46:13
>=
8) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 801024 100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-03-23 15:04:31
>=
9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ที่มีคุณภาพ 801025 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
2020-02-27 21:42:48
>=
10) ระดับความสำเร็จ/ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 801026 82.9182.91
100.00
100.00
85.71
47.70
84.71
100.00
2020-05-22 14:06:33
>=
11) ระดับความสำเร็จของ รพ.สต.ที่รักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ Re-accreditation รพ.สต. ติดดาว 801027 0.000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-24 16:44:25
>=
12) ความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลต้นแบบการสร้างและใช้ธรรมนูญประชาชน 801028 100.00100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
2020-06-02 10:37:13
>=
100.00
13) ระดับความสำเร็จของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 801029 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-15 11:56:45
>=
50.00
13.1 ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำที่ได้รับการตรวจสอบ (ร้อยละ 50) 801030 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-15 12:00:20
>=
50.00
13.2 ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ (ร้อยละ 50) 801031 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-15 12:01:53
>=
50.00
13.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีมีความปลอดภัย (ร้อยละ 50) 801032 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-15 12:02:37
>=
50.00
13.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50) 801033 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-09-15 12:03:23
>=
14) ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 801034 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
14.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ 80) 801035 80.00100.00100.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-13 15:12:55
>=
50.00
14.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalระดับดีมาก Plus (อย่างน้อยร้อยละ 50) 801036 50.00100.000.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-28 12:03:11
>=
15) ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ (OEHP) 801037 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
16) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 801038 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
16.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 60) 801039 60.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-01 14:56:19
>=
17) ระดับความสำเร็จการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 801040 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
40.00
17.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ร้อยละ 40) 801041 40.0023.6516.81
29.87
37.34
35.84
26.29
20.55
17.10
2021-01-18 09:46:13
>=
50.00
17.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมความดันได้ดี (ร้อยละ 50) 801042 50.0012.459.92
7.76
20.53
30.21
12.26
3.27
12.69
2021-01-18 09:46:14
>=
18) สัดส่วนผู้รับบริการ OPD ระหว่าง รพช.กับ รพ.สต. 801043 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
19) ระดับความสำเร็จการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 801045 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
19.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพ รหัส F32.x,F33, F34.1, F38.x และ F39.x (ร้อยละ 70) 801046 70.0074.5266.22
65.22
89.41
84.59
69.29
70.84
83.48
2021-01-25 09:09:46
>=
80.00
19.2 ร้อยละความสำเร็จของการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตาย (ร้อยละ 80) 801047 80.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-10-06 16:10:08
<=
6.00
19.3 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกินร้อยละ 6.0) 801048 6.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 801049 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
20.1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) (ร้อยละ 60) 801050 60.000.000.00
89.49
87.04
88.97
70.54
83.13
87.25
2020-08-03 11:44:21
>=
60.00
20.2 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสุรา(1B6) (ร้อยละ 60) 801051 60.0026.5520.57
16.26
30.19
32.23
39.52
30.81
31.98
2021-01-18 09:47:01
>=
50.00
20.3 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ (1B501 - 1B506) ได้รับการบำบัดบุหรี่ (1B530+1B531+1B532) (ร้อยละ 50) 801052 50.0078.4475.86
53.74
80.74
61.60
97.13
96.70
66.16
2021-01-17 09:48:09
>=
40.00
20.4 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา(1B602+1B603+1B604) ได้รับการบำบัดสุรา (1B610 + 1B611 + 1B612) (ร้อยละ 40) 801053 40.0050.8652.59
41.23
39.90
42.28
69.75
28.19
82.75
2021-01-17 09:48:10
>=
20.00
20.5 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบำบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 เดือน (1B552) (ร้อยละ 20) 801054 20.000.980.13
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
5.92
2021-01-17 09:48:10
>=
21) ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ 801055 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
12.00
21.1 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ไม่เกินร้อยละ 12) 801056 12.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-10-08 21:23:42
>=
100.00
22.1 ระดับความสำเร็จของ รพท./รพช. จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 100) 801058 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2020-02-06 16:43:38
>=
20.00
23.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20) 801060 20.001.991.58
2.07
1.74
4.78
1.66
1.79
2.00
2021-01-25 09:10:26
>=
100.00
24) ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรแห่งความสุข 801061 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-22 09:43:06
>=
25) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 801062 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
26) ระดับความสำเร็จ/ร้อยละของผลประเมินการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) 801063 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
27) ระดับความสำเร็จของ สนง.สสอ.ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 801064 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5.00
28) ระดับความสำเร็จของ รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital (ร้อยละ 100) 801065 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
29) ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือ นวัตกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข 801067 80.0095.7190.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
2020-03-30 14:10:12

2. ตัวชี้วัดของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
30) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 802001 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
30.1 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ มีการมีจัดกิจกรรมพร้อมสำรวจและรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ (ร้อยละ 80) 802002 80.000.000.00
167.32
72.05
200.00
0.00
0.00
139.02
2020-07-31 14:18:13
>=
80.00
30.2 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10 จากสุ่มประเมินไขว้จากระดับอำเภอ (ร้อยละ 80) 802003 80.000.000.00
244.80
193.68
175.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:29:11
>=
80.00
30.3 ร้อยละของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า CI = 0 จากสุ่มประเมินไขว้จากระดับอำเภอ (ร้อยละ 80) 802004 80.000.000.00
0.00
112.77
186.67
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:29:44
>=
80.00
30.4 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10 จากสุ่มประเมินจากระดับจังหวัด (ร้อยละ 80) 802005 80.000.000.00
245.20
198.95
187.50
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:30:35
>=
80.00
30.5 ร้อยละของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่า CI = 0 จากสุ่มประเมินไขว้จากระดับจังหวัด (ร้อยละ 80) 802006 80.000.000.00
0.00
209.26
200.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:31:12
>=
80.00
30.6 ร้อยละของตำบลมีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ร้อยละ 80) 802007 80.000.000.00
140.00
220.88
200.00
0.00
0.00
150.00
2020-07-30 08:31:36
>=
80.00
30.7 ร้อยละตำบลมีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก (ร้อยละ 80) 802008 80.000.000.00
75.25
191.60
200.00
0.00
0.00
294.50
2020-07-30 08:32:01
>=
80.00
30.8 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้รับรายงานตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 (ร้อยละ 80) 802009 80.000.000.00
0.10
213.79
0.00
0.00
0.00
400.00
2020-07-30 08:32:31
>=
80.00
30.9 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค (ร้อยละ 80) 802010 80.000.000.00
100.00
191.67
0.00
0.00
0.00
250.00
2020-07-30 08:34:00
>=
80.00
30.10 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ร้อยละ 80) 802011 80.000.000.00
200.00
208.33
200.00
0.00
0.00
141.67
2020-07-30 08:34:39
<=
50.00
30.11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 802012 50.000.000.00
45.21
5743.67
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:35:16
>=
80.00
30.12 ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2 (ร้อยละ 80) 802013 80.000.000.00
100.00
212.95
200.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-31 14:14:40
>=
90.00
31.1 อำเภอมีหน่วยบริการที่ PM ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การเข้าใช้ระบบ Dashboard (ร้อยละ 90) 802015 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-18 09:46:05
>=
60.00
32) ระดับความสำเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต (Life Course Approach) 802016 60.0080.0080.00
80.00
100.00
60.00
100.00
60.00
80.00
2020-03-30 14:11:47
>=
80.00
33.1 อำเภอมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเวชระเบียน คำวินิจฉัยโรค และการให้รหัสโรค (ร้อยละ 80) 802018 80.0074.4269.23
90.00
58.33
116.67
88.89
75.00
81.82
2020-03-02 21:44:25
>=
80.00
33.2 อำเภอมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์บันทึกข้อมูลให้บริการในระบบสารสนเทศของหน่วยบริการทันเวลา (ร้อยละ 80) 802019 80.00100.0096.55
100.00
100.00
100.00
88.89
100.00
100.00
2020-07-21 15:17:00
>=
80.00
33.3 ร้อยละของอำเภอมีข้อมูลการคลอดของมารดา (labor) ที่มีสัญชาติไทย เปรียบเทียบกับการแจ้งเกิด online มีความครอบคลุม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 802020 80.0089.8789.12
96.99
97.44
93.10
86.36
91.84
80.00
2021-01-25 09:14:38
<=
5.00
33.4 ร้อยละของอำเภอและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประชากรที่มีที่อยู่ในเขตแต่ถูกขึ้นทะเบียนเป็น type 4 ของหน่วยบริการ (ไม่เกินร้อยละ 5) 802021 5.0040.0337.50
30.83
71.64
56.09
61.57
57.94
5.61
2021-01-26 07:31:05
>=
80.00
33.5 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขผ่านช่องทางสื่อต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80) 802022 80.000.0050.57
100.00
110.42
113.89
11.11
13.89
95.45
2020-10-21 19:49:26

3. ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Area base)

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
34) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่ำกว่าค่า base line ของอำเภอ 5 ปีย้อนหลัง (น้อยกว่า< 22 ต่อประชากรแสนคน) 803001 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
22.00
34.1 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่ำกว่าค่า base line ของอำเภอ 5 ปีย้อนหลัง (น้อยกว่า< 22 ต่อประชากรแสนคน) 803002 22.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
35) ระดับความสำเร็จของการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ 803003 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
36) ระดับความสำเร็จอำเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 803004 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
36.1 ร้อยละการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ(Kato method)/ปัสสาวะในประชาชน 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 90) 803005 90.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 09:10:16
>=
90.00
36.2 ร้อยละการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ (ร้อยละ 90) 803006 90.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 09:10:43
>=
37) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 803007 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
37.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90) 803008 90.0092.5891.72
94.22
97.73
93.37
88.57
88.43
94.96
2021-01-25 09:17:27
>=
85.00
37.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 803009 85.0091.2990.47
93.43
95.71
91.42
87.40
87.40
93.97
2021-01-25 09:17:37
>=
38) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 803010 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
38.1 ร้อยละของความครอบคลุมของการชั่งน้ำหนักวัดความยาว/วัดส่วนสูง (ร้อยละ 90) 803011 90.0080.7780.79
75.97
78.55
82.76
86.29
79.77
84.66
2021-01-25 09:09:10
>=
60.00
38.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 60) 803012 60.0071.1073.83
67.52
70.30
69.48
63.08
79.12
67.09
2021-01-25 09:09:19
>=
50.00
39.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 50) 803014 50.000.000.00
100.00
66.67
100.00
80.00
100.00
0.00
2020-10-01 14:56:34
>=
40) ระดับความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 85) 803015 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
40.1 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการเอกซเรย์ในเป้าหมายตามแนวทางจังหวัดอำนาจเจริญและบันทึกผลงานผ่าน NTIP online (ร้อยละ 90) 803016 90.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:39:02
>=
70.00
40.2 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการเอกซเรย์ตามเกณฑ์ มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ และผลตรวจAFB เป็นลบ ได้รับการตรวจวินิจฉัย Gene Xpert (ร้อยละ 70) 803017 70.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:39:32
>=
85.00
40.3 ร้อยละของการส่งรายงาน case managementและสอบสวนสาเหตุการตายทุกวันศุกร์ (ร้อยละ 85) 803018 85.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:40:11
>=
80.00
40.4 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ซึ่งได้รับการป้อนยาโดยดูจากรายงาน DOT by Line (ร้อยละ 80) 803019 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:40:46
>=
90.00
40.5 ร้อยละของความครอบคลุมการบันทึกข้อมูลการ DOT ผู้ป่วยในโปรแกรม NTIP (ร้อยละ 90) 803020 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:40:59
>=
90.00
40.6 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re–On–Pre และ N+ ได้รับการตรวจทดสอบความไวต่อยา (ร้อยละ 90) 803021 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:41:17
>=
40.00
40.7 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน 1ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) (ร้อยละ 40) 803022 40.0083.330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:41:36
>=
80.00
40.8 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (ร้อยละ 80) 803023 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-30 08:41:51
>=
41) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงได้รับการติดตาม 803024 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
41.1 ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการติดตาม (ร้อยละ 60) 803025 60.0073.8277.03
82.22
45.22
77.94
79.38
81.20
82.55
2021-01-26 08:35:41
>=
60.00
41.2 ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ร้อยละ 60) 803026 60.0021.5919.01
3.44
54.30
17.93
20.44
11.84
5.70
2021-01-25 09:08:55
>=
90.00
42.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 90) 803028 90.0052.6553.21
40.39
46.45
80.43
57.49
40.23
61.45
2021-01-17 09:52:12
>=
43) ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU&AMR) 803029 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.33
2020-07-24 14:07:24