1. คุณภาพข้อมูล

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
5.00
1.ตรวจสอบการให้รหัส ICD10 เทียบกับ บริการที่มีการให้รหัสทั้งหมด ผิดไม่เกิน 5% 905001 5.002.622.24
1.15
5.26
2.58
3.12
1.89
2.68
2020-10-30 10:11:50
<=
0.00
2. ประชากรในเขตรับผิดชอบ TYPE 13 ที่ขอขึ้นทะเบียนสิทธิ UC/WEL จังหวัดอื่น 905002 0.003.594.13
3.25
2.52
3.58
3.26
5.01
1.83
2020-10-30 10:16:37
<=
0.00
การเข้ารับบริการประชากร TYPE 13 ที่ขึ้นสิทธิ UC นอกจังหวัด 905007 0.0033.2646.03
29.91
25.75
30.35
21.15
20.30
30.31
2020-03-19 20:19:24
<=
0.00
3.เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ได้รับวัคซีนรหัสเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง 905003 0.0010.059.40
7.87
9.32
9.32
14.37
10.63
11.24
2020-10-30 10:41:55
>=
90.00
จำนวนแฟ้มข้อมูลการคลอด(labor) เทียบกับการแจ้งเกิด Online ของโรงพยาบาลที่ทำคลอด 905005 90.0066.7868.26
50.58
37.84
55.56
55.56
75.93
100.00
2020-10-30 10:13:43
>=
90.00
จำนวนแฟ้มข้อมูลเด็กคลอด(Newborn) เทียบกับเกิด Online 905006 90.0062.9262.27
86.46
44.44
16.67
61.19
61.90
45.00
2020-10-30 10:13:56

2. ข้อมูล PP Workload

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
60.00
1.จำนวนหญิงหลังคลอดได้รับบริการดูแลหลังคลอด 2 ครั้ง 907005 60.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
0.00
4.ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ที่ได้รับวิตามินเสริมเสริมธาตุเหล็กหรือโฟลิก 907004 0.0012.046.130.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019-09-05 11:14:21
>=
80.00
2.จำนวนผู้รับบริการคุมกำเนิด (ครั้ง) 907006 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
3.จำนวนเด็ก 0-5 ปี ได้รับตรวจพัฒนาการ (คน) 907007 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
4.จำนวนเด็ก 6-12 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (คน) 907008 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
5.จำนวนเด็ก 0-6 ปี รับบริการงานสร้างเสริมภูมิตุ้มกันโรค(EPI) 907009 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
6. ประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM HT 907010 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
7.ประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 907011 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00