บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด PA ปี 2563 > PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
    1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
บันทึกล่าสุด : 2021-02-08 09:14:45

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ต่อ100,000
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
370104095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
370104096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
370104097 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
370104098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
370104099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
370104100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา
370104101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
370104102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้
370104103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
370104104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ
370104105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
370104106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก
370104107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
370104108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม
370104109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
370104110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
370104111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
370104112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
370104113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ
370104114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว
370104115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดปลาดุก
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370112412 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
370113889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
370123743 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น
370123940 ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3
370124007 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
370177769 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอำนาจเจริญ
370204116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง
370204117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
370204118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย
370204119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
370204120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง
370204121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง
370204122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
370204123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370213890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก้วเมืองเก่า
370304124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
370304125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย
370304126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
370304130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
370304131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่
370304132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
370304133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
370304134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370404136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370404138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370412793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
370504139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งหิน
370504140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
370504141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สีสุก
370504142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู
370504143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
370504144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ
370504145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370523216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
370604146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวตะพาน
370604147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ
370604148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนามแท่ง
370604149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
370604150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ
370604151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมืองน้อย
370604152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเหล็ก
370604153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน
370604154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
370604155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยอ
370604156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกคู่
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370704158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะยาง
370704160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
370704161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม
370704162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
370704163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
370704164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ขี
370704165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าห่วน
370704166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด
370704167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
370704168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %