บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด FreeSchedual63 > การให้บริการแพทย์แผนไทย
    6.รายงานผลการชดเชยจำนวนการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ) นับเป็นจำนวนครั้ง
บันทึกล่าสุด : 2021-01-15 09:22:02

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
370104097 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
370104098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
370104105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
370104106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก
370104109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
370104111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370204122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370304132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
370304133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370404136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 21 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
04094
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
22.35
2.
3701
04097
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
16.35
3.
3701
04098
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
23.81
4.
3701
04105
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
21.31
5.
3701
04106
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก
26.67
6.
3701
04109
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
24.14
7.
3701
04111
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
18.18
8.
3701
10703
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
25.00
9.
3702
04122
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
21.92
10.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
55.00
11.
3703
04132
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
15.15
12.
3703
04133
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
0.00
13.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
19.56
14.
3703
13891
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
25.00
15.
3704
04135
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
19.05
16.
3704
04136
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง
12.50
17.
3704
04137
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
17.95
18.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
56.25
19.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
20.69
20.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
21.26
21.
3707
10990
 โรงพยาบาลลืออำนาจ
24.43