บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2563 > Function base
    3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100
บันทึกล่าสุด : 2021-02-08 09:08:59

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
370104095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
370104096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
370104097 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
370104098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
370104099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
370104100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา
370104101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
370104102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้
370104103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
370104104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ
370104105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
370104106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก
370104107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
370104108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม
370104109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
370104110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
370104111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
370104112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
370104113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ
370104114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว
370104115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดปลาดุก
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370112412 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
370113889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
370123743 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น
370123940 ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3
370124007 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
370177769 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอำนาจเจริญ
370204116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง
370204117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
370204118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย
370204119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
370204120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง
370204121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง
370204122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
370204123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370213890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก้วเมืองเก่า
370304124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
370304125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย
370304126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
370304130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
370304131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่
370304132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
370304133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
370304134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370404136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370404138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370412793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
370504139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งหิน
370504140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
370504141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สีสุก
370504142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู
370504143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
370504144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ
370504145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370523216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
370604146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวตะพาน
370604147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ
370604148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนามแท่ง
370604149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
370604150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ
370604151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมืองน้อย
370604152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเหล็ก
370604153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน
370604154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
370604155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยอ
370604156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกคู่
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370704158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะยาง
370704160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
370704161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม
370704162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
370704163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
370704164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ขี
370704165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าห่วน
370704166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด
370704167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
370704168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 86 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
04094
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
99.09
2.
3701
04095
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
96.67
3.
3701
04096
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
97.77
4.
3701
04097
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
97.21
5.
3701
04098
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
98.85
6.
3701
04099
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
99.35
7.
3701
04100
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา
96.40
8.
3701
04101
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
97.75
9.
3701
04102
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้
99.60
10.
3701
04103
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
98.05
11.
3701
04104
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ
98.77
12.
3701
04105
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
99.39
13.
3701
04106
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก
97.77
14.
3701
04107
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
92.72
15.
3701
04108
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม
98.03
16.
3701
04109
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
95.96
17.
3701
04110
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
98.94
18.
3701
04111
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
98.58
19.
3701
04113
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ
96.91
20.
3701
04114
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว
96.39
21.
3701
04115
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดปลาดุก
99.07
22.
3701
10703
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
0.00
23.
3701
12412
 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
76.14
24.
3701
13889
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
95.35
25.
3701
23743
 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น
83.33
26.
3701
23940
 ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3
85.00
27.
3701
24007
 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง
99.31
28.
3701
77769
 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอำนาจเจริญ
94.07
29.
3702
04116
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง
94.25
30.
3702
04117
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
96.95
31.
3702
04118
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย
95.24
32.
3702
04119
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
96.15
33.
3702
04120
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง
95.12
34.
3702
04121
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง
98.47
35.
3702
04122
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
94.53
36.
3702
04123
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
93.28
37.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
97.44
38.
3702
13890
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก้วเมืองเก่า
98.77
39.
3703
04124
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
98.40
40.
3703
04125
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย
99.64
41.
3703
04126
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
97.49
42.
3703
04127
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
95.74
43.
3703
04129
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
96.90
44.
3703
04130
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
97.67
45.
3703
04131
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่
94.17
46.
3703
04132
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
97.88
47.
3703
04133
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
91.44
48.
3703
04134
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
98.11
49.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
97.81
50.
3703
13891
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
98.36
51.
3704
04135
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
93.85
52.
3704
04136
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง
95.56
53.
3704
04137
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
97.45
54.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
93.40
55.
3704
12793
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
97.85
56.
3705
04139
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งหิน
95.49
57.
3705
04140
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
98.05
58.
3705
04141
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สีสุก
97.60
59.
3705
04142
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู
97.48
60.
3705
04143
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
98.25
61.
3705
04144
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ
99.72
62.
3705
04145
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี
96.31
63.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
96.40
64.
3706
04146
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวตะพาน
96.55
65.
3706
04147
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ
99.49
66.
3706
04148
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนามแท่ง
96.70
67.
3706
04149
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
98.10
68.
3706
04150
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ
97.29
69.
3706
04151
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมืองน้อย
95.15
70.
3706
04152
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเหล็ก
96.90
71.
3706
04153
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน
95.92
72.
3706
04154
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
98.60
73.
3706
04155
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยอ
98.31
74.
3706
04156
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกคู่
97.47
75.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
98.82
76.
3707
04158
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะยาง
99.37
77.
3707
04160
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
94.67
78.
3707
04161
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม
98.96
79.
3707
04162
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
96.57
80.
3707
04163
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
97.99
81.
3707
04164
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ขี
99.18
82.
3707
04165
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าห่วน
96.40
83.
3707
04166
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด
98.35
84.
3707
04167
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา
90.00
85.
3707
04168
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
97.12
86.
3707
10990
 โรงพยาบาลลืออำนาจ
95.88