บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2563 > Area base
    66.3 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ -เด็กอายุ 42 Plus (เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.56 - 16 พ.ค.57) ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการและระดับสติปัญญาด้วยโปรแกรม Triple P และคู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ
บันทึกล่าสุด : 2020-06-19 16:10:30

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %