บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563 > PP&P Excellence
    2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
บันทึกล่าสุด : 2021-02-08 09:14:47

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
370104100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา
370104103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
370104105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
370104110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
370104112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370304126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370404138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370412793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
370523216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
370604147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ
370604149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370704164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ขี

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
04112
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
50.00
2.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
3.
3703
04127
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
0.00
4.
3705
23216
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
0.00
5.
3706
04147
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ
0.00