บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563 > Service Excellence
    35.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) >ร้อยละ 30นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล
บันทึกล่าสุด : 2020-10-25 23:13:05

* ผลงานคิดแบบ : รายไตรมาส
* เป้าหมายคิดแบบ : รายไตรมาส
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %