บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2563 > Governance Excellence
    58.1 จำนวน รพศ./รพท./สสจ. (อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง)ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
บันทึกล่าสุด : 2020-07-08 10:11:39

* ผลงานคิดแบบ : รายไตรมาส
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %