บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด Service Plan ปี 2563 > โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)
    ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M1 – F3
บันทึกล่าสุด : 2021-01-15 09:02:31

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370410987 โรงพยาบาลพนา
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
6.98
2.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
10.20
3.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
13.51
4.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
8.57
5.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
4.48
6.
3707
10990
 โรงพยาบาลลืออำนาจ
8.33