บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด QOF ปี 2563 > QOF
    7.2 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 242.75 ต่อแสนประชากร
บันทึกล่าสุด : 2020-06-22 06:35:46

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ต่อ100,000
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370410987 โรงพยาบาลพนา
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
10703
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
155.48
2.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
72.69
3.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
142.61
4.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
134.41
5.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
136.32
6.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
96.11
7.
3707
10990
 โรงพยาบาลลืออำนาจ
135.72