บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 10 > EOC
    12. หน่วยงานระดับจังหวัดมีความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ 5 (หน่วยนับ:จังหวัด)
บันทึกล่าสุด : 2020-09-21 15:58:07

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %