บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน (Agenda base)
    20.1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) (ร้อยละ 60)
บันทึกล่าสุด : 2020-08-03 11:44:21

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370204117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
370204119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
370204120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
370304133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370404136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มยาง
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370404138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370412793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370704168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %