บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
    30.1 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ มีการมีจัดกิจกรรมพร้อมสำรวจและรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ (ร้อยละ 80)
บันทึกล่าสุด : 2020-07-31 14:18:13

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370204119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
370204123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
370304124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
370304125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
370304133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
370304134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370704162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
370704165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าห่วน
370704166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3703
04129
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
41.67
2.
3703
13891
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
0.00