บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
    30.8 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้รับรายงานตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 (ร้อยละ 80)
บันทึกล่าสุด : 2020-07-30 08:32:31

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370204119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
370204123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
370304124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
370304125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮน้อย
370304126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
370304134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370704166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3702
04119
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
0.00
2.
3703
04126
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
0.00
3.
3703
04130
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
0.00
4.
3703
13891
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
0.00
5.
3704
04137
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
0.00