บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
    30.11 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร
บันทึกล่าสุด : 2020-07-30 08:35:16

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ต่อ100,000
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370204119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่ง
370204120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง
370204123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
370304124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
370304134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3702
04123
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
95.42
2.
3703
04124
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
40000.00
3.
3703
04127
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
234.56
4.
3703
04134
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
200000.00