บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Area base)
    39.1 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (ร้อยละ 50)
บันทึกล่าสุด : 2020-10-01 14:56:34

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370204117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370410987 โรงพยาบาลพนา
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3702
04117
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
0.00
2.
3704
04137
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
0.00