บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Area base)
    40.2 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการเอกซเรย์ตามเกณฑ์ มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ และผลตรวจAFB เป็นลบ ได้รับการตรวจวินิจฉัย Gene Xpert (ร้อยละ 70)
บันทึกล่าสุด : 2020-07-30 08:39:32

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จากการบันทึก

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %