บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดหมวด Ranking > ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Area base)
    41.2 ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ร้อยละ 60)
บันทึกล่าสุด : 2020-11-27 08:47:46

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
370104095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
370104096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
370104097 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
370104098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
370104099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
370104100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา
370104101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
370104102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้
370104103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
370104108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม
370104110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
370104111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
370104112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
370104113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ
370104114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว
370113889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
370204116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง
370204117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
370204118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย
370204122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370304124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
370304127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
370304129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
370304130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
370304131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่
370304132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
370304133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
370304134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370313891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370404137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
370404138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
370604149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
370604153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370704160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
370704163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 39 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
04094
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ
0.00
2.
3701
04095
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
0.00
3.
3701
04096
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
0.00
4.
3701
04097
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
0.53
5.
3701
04098
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
0.00
6.
3701
04099
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
0.00
7.
3701
04100
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา
0.00
8.
3701
04101
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
0.00
9.
3701
04102
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้
0.00
10.
3701
04103
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
0.00
11.
3701
04108
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม
0.00
12.
3701
04110
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
6.67
13.
3701
04111
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง
0.00
14.
3701
04112
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
0.00
15.
3701
04113
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ
0.00
16.
3701
04114
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว
0.00
17.
3701
13889
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
0.00
18.
3702
04116
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง
0.00
19.
3702
04117
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ
0.00
20.
3702
04118
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเดือย
0.00
21.
3702
04122
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
0.00
22.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
0.00
23.
3703
04124
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข่า
0.00
24.
3703
04129
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
0.00
25.
3703
04130
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผาง
0.42
26.
3703
04131
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่
0.00
27.
3703
04132
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม
0.00
28.
3703
04133
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง
0.00
29.
3703
04134
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวินัยดี
0.00
30.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
0.00
31.
3703
13891
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
0.00
32.
3704
04135
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
0.00
33.
3704
04137
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
0.00
34.
3704
04138
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะแบง
0.00
35.
3706
04149
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเค็งใหญ่
0.00
36.
3706
04153
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อใน
0.00
37.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
0.00
38.
3707
04160
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
0.00
39.
3707
04163
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชี
0.00