บันทึก KPI

. ตัวชี้วัดอื่นๆ > คุณภาพข้อมูล
    จำนวนแฟ้มข้อมูลการคลอด(labor) เทียบกับการแจ้งเกิด Online ของโรงพยาบาลที่ทำคลอด
บันทึกล่าสุด : 2021-01-15 09:18:38

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3703ปทุมราชวงศา
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3706หัวตะพาน
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370210985 โรงพยาบาลชานุมาน
370310986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
370410987 โรงพยาบาลพนา
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370610989 โรงพยาบาลหัวตะพาน
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
10703
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
68.26
2.
3702
10985
 โรงพยาบาลชานุมาน
50.58
3.
3703
10986
 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
37.84
4.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
55.56
5.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
55.56
6.
3706
10989
 โรงพยาบาลหัวตะพาน
75.93