7.1 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 80.10 ต่อแสนประชากร 131007