7.2 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 242.75 ต่อแสนประชากร 131008