7.5 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในความดันโลหิตสูง (HT) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 85.85 ต่อแสนประชากร 131011