11.เด็กไทยอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน ที่สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการติดตามและประเมินพัฒนาการซ้้าภายใน 30 วัน ร้อยละ 90 131015