3.จำนวนการให้บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ สปสช. (ANC) 132003