4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขัดทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ 132004