1. PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 101001 17.0028.1222.300.000.0058.280.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:03
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 101002 90.0091.6185.5288.3292.5893.030.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:30
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 101003 20.0025.2729.7126.5422.9526.520.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:38
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 101004 90.0093.5591.1089.4695.2891.740.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:39
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 101005 60.0071.2487.8965.4582.5080.490.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:05
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 101006 85.0098.0896.8685.2391.3090.690.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:47
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 101007 100.0091.9596.4998.1296.7994.260.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:23
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 101008 60.0061.6870.4068.0369.4361.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:34
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 101009 113.00111.03112.83111.99107.89110.970.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:44
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 101010 112.00110.54112.25111.61107.52110.780.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:54
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 101011 100.0089.6792.0491.9390.7591.260.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 11:35:34
>=
60.00
4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 101012 60.0071.2487.8965.4582.5080.490.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:06:41
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 101013 66.0068.3573.7364.6463.0965.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:06:53
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 101014 5.104.933.674.325.455.180.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:07:24
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 101015 13.608.787.3411.8811.8610.190.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:07:46
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 101016 8.904.863.859.6810.908.050.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:05
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 101017 100.0068.8973.7364.6463.0965.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:22:39
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 101018 154.00148.56148.28147.10146.75147.360.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:21:46
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 101019 155.00149.92149.80148.35148.34149.120.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:22:10
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 101020 34.0011.7822.2414.2319.0327.550.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:18:28
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 101021 34.000.0024.2419.9215.9931.410.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 101022 80.0094.4290.0999.5574.9796.100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-20 10:47:10
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 101023 60.0030.0761.0743.3032.3533.590.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-20 10:39:35
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 101024 80.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-20 10:35:25
>=
70.00
11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 101025 70.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-20 15:17:31
>=
100.00
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด) 101026 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 09:17:25
>=
100.00
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 101027 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 09:17:51
>=
100.00
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 101028 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 09:18:02
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 101029 25.0016.1340.5684.0035.7193.750.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 14:02:21
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 101030 40.0065.7438.6741.7523.22100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 14:03:21
>=
100.00
23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 101031 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-13 15:09:28
>=
85.00
25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 101032 85.0054.5989.7297.2796.7286.670.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-09-18 15:56:09
>=
60.00
26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 101033 60.0034.6266.6788.8871.4371.430.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:11:43
>=
20.00
26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 101034 20.0015.3827.2744.4428.5742.860.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:12:41
>=
100.00
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด) 101035 100.0053.85100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-03 16:02:28
>=
100.00
27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate 101036 100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:13:15
>=
7.50
27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 101037 7.500.000.00-27.23109.87100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:14:01
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 101038 3.707.353.610.172.560.590.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:38
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 101039 100.0091.67100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-06 15:40:34
>=
100.00
57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 101042 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-24 14:06:22
>=
100.00
57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 101043 100.00100.00100.0033.03100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-19 13:56:12
>=
75.00
57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60 101044 75.00100.00100.0066.96100.0087.180.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-19 13:55:56
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 101045 80.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 13:10:29
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 101046 50.00100.00100.0042.86100.0066.670.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 13:11:04
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 101048 0.017.69100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00