1. สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
75.00
10. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 101003 75.0057.140.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
2021-10-14 12:00:03
>=
40.00
20. จํานวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 101002 40.0051.2240.00
50.00
50.00
66.67
75.00
60.00
50.00
2021-05-31 11:35:22
>=
40.00
21.จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 101001 40.0051.0441.09
49.47
48.36
55.56
75.20
62.82
45.54
2021-05-31 11:41:34

2. เศรษฐกิจสุขภาพ

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
5.00
56. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ 102002 5.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 08:55:25

3. สมุนไพรกัญชา กัญชง

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
50.00
49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 103001 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-05-28 15:10:50
>=
50.00
49.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 103002 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-05-28 15:35:38
>=
50.00
49.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 103003 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
49.3 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.เอกชน) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 103004 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน 103005 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-28 15:09:05

4. สุขภาพดีวิถีใหม่

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
50.00
9. จํานวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 104001 50.0045.6565.38
71.37
28.62
26.73
17.16
33.36
31.30
2021-08-20 16:01:39
>=
100.00
17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 104002 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-06 10:07:03
>=
100.00
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 104003 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-06 10:13:58

5. COVID-19

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 105001 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 08:56:19
<=
1.60
27. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ 105002 1.600.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 08:56:51

6. บริการก้าวหน้า

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

7. ธรรมาภิบาล

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
75.00
63. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 107001 75.0098.910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-31 14:08:30