1. หมวด QOF

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
1.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 131001 90.0092.9788.98
92.51
95.41
96.45
95.84
95.13
97.00
2021-05-17 08:32:49
>=
90.00
2.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 131002 90.0092.4088.24
92.87
94.36
96.86
92.80
96.03
96.95
2021-05-17 08:33:09
>=
80.00
3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 131003 80.0086.4177.95
94.76
91.12
88.33
94.44
90.63
86.41
2021-05-17 08:33:28
>=
80.00
4.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 131004 80.0070.4865.20
72.25
80.91
65.34
59.91
80.26
74.97
2021-05-17 08:33:49
<=
20.00
5.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) ไม่เกินร้อยละ 20 131005 20.0012.7614.47
13.63
12.07
5.60
9.99
15.98
10.59
2021-05-17 08:34:26
<=
20.00
6.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Respiratory Infection (RI) ไม่เกินร้อยละ 20 131006 20.0012.1213.59
13.92
9.01
10.83
12.52
9.93
12.39
2021-05-17 08:35:04
<=
80.10
7.1 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 80.10 ต่อแสนประชากร 131007 80.1055.2577.18
40.39
59.26
28.06
69.44
22.84
31.15
2021-05-17 08:35:33
<=
242.75
7.2 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 242.75 ต่อแสนประชากร 131008 242.7585.5770.41
35.91
92.60
168.37
60.19
118.03
114.20
2021-05-17 08:35:33
<=
87.44
7.3 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในหืด (asthma) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 87.44 ต่อแสนประชากร 131009 87.4452.3270.41
22.44
77.78
42.09
13.89
49.50
36.34
2021-05-17 08:35:34
<=
210.98
7.4 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในเบาหวาน (DM) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 210.98 ต่อแสนประชากร 131010 210.98287.51182.80
224.42
340.75
392.87
333.33
418.81
378.95
2021-05-17 08:35:34
<=
85.85
7.5 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในความดันโลหิตสูง (HT) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 85.85 ต่อแสนประชากร 131011 85.8529.3410.83
80.79
3.70
147.33
32.41
7.61
15.57
2021-05-17 08:35:34
>=
40.00
8.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี มากกว่าร้อยละ 40 131012 40.0031.9823.01
35.54
46.66
38.51
31.35
34.11
33.45
2021-05-17 08:40:11
>=
50.00
9.อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าร้อยละ 50 131013 50.0049.4746.47
51.24
49.97
58.01
59.28
53.31
38.39
2021-05-17 08:41:11
>=
80.00
10.ร้อยหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 131014 80.0079.5869.31
86.57
84.12
90.41
90.45
84.52
83.58
2021-05-17 08:41:18
>=
90.00
11.เด็กไทยอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน ที่สงสัยล่าช้า ที่ได้รับการติดตามและประเมินพัฒนาการซ้้าภายใน 30 วัน ร้อยละ 90 131015 90.0097.6097.39
98.31
99.31
96.41
97.21
97.56
95.96
2021-05-17 08:43:26
>=
80.00
12.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 131016 80.0077.6777.51
77.38
79.19
85.13
77.51
72.61
74.32
2021-05-17 08:43:27

2.1 หมวด Fee schedule งาน ANC

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ข้อมูลจ่ายชดเชยการดูแลก่อนคลอด ANC ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 132001 100.0098.4099.90
96.80
100.00
100.00
98.74
100.00
84.96
2021-11-24 08:27:44
>=
100.00
ข้อมูลการจ่ายชดเชยการทำ U/S ในหญิงตั้งครรภ์(สปสช.) 132006 100.0099.55100.00
100.00
100.00
100.00
95.18
100.00
100.00
2021-11-24 08:28:14
>=
100.00
2.หญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์และมีแฟ้ม prenatal(ประวัติการตั้งครรภ์) 132002 100.0097.9496.42
98.41
98.28
99.17
99.15
100.00
98.86
2021-11-24 08:27:45
>=
100.00
3.จำนวนการให้บริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ สปสช. (ANC) 132003 100.0056.6354.80
62.10
51.90
53.33
59.40
58.85
58.96
2021-11-24 08:27:46
>=
75.00
4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และขัดทำความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์ 132004 75.0031.822.88
50.27
41.69
46.67
50.85
55.50
47.40
2021-11-24 08:27:50
>=
80.00
5.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำ อัลตราซาว์ ในโรงพยาบาล 132005 80.0048.3226.74
75.81
61.22
65.83
59.40
51.67
36.42
2021-11-24 08:27:51

2.2 หมวด Fee schedule Pap

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1.ข้อมูลการจ่ายชดเชยตรวจ Pap หญิง 30 ถึง 60 ปี ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless) 133001 100.0071.7884.92
83.33
0.00
5.56
18.18
0.00
100.00
2021-11-24 09:14:52
>=
50.00
2.หญิงอายุ 30 - 60 ปี ที่ได้รับการตรวจ PAP62-63 133002 50.008.987.97
12.81
15.78
5.36
3.68
7.44
10.01
2021-11-24 08:29:34

2.3 หมวด Fee schedule ทันตกรรม

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
การจัดสรรงบประมาณการเคลือบฟลูออไรค์และเคลือบหลุมร่องฟันเด็ก 4-12 ปี งบ Free Schedual(สปสช.) 134004 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-04 06:43:28
>=
50.00
2.เด็ก 4-12 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรค์ 134002 50.0036.4430.82
36.80
44.92
40.13
48.30
33.91
32.83
2021-06-25 09:54:54
>=
50.00
3.เด็ก 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 134003 50.0018.0211.37
21.66
18.67
25.87
29.71
23.06
14.05
2021-06-25 10:33:31

2.4 หมวด Fee schedule แพทย์แผนไทย

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ผลการจัดงบประมาณแพทย์แผนไทย Free Schedule (รวมทุกประเภท) จาก สปสช. 135001 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-01-04 06:43:29
>=
90.00
1. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย(สปสช.) 135002 90.0051.6144.67
73.93
75.14
32.68
70.12
62.27
43.51
2021-11-24 08:30:07
>=
90.00
5.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย FEE SCHEDULE สำหรับงานแพทย์แผนไทย (เรื่อง ยาสมุนไพร) 135006 90.0076.9277.17
83.08
86.20
56.82
74.81
83.10
71.54
2021-11-24 08:30:16
>=
80.00
6.รายงานผลการตรวจสอบจำนวนการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ) นับเป็นจำนวนครั้ง 135007 80.00112.53113.00
65.14
167.10
120.77
100.00
89.09
115.00
2021-11-24 08:30:19