1. Agenda base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 201001 100.0075.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 11:33:38

2. Function base

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 202001 17.0028.1222.300.000.0058.280.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:04
>=
90.00
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 202002 90.0091.6184.0788.3292.5893.030.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:22
>=
20.00
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 202003 20.0025.2729.7126.5422.9526.520.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:37
>=
90.00
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 202004 90.0093.5591.1089.4695.2891.740.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:39
>=
60.00
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 202005 60.0071.2487.8965.4582.5080.490.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:06
>=
85.00
2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 202006 85.0098.0896.8685.2391.3090.690.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:51
>=
100.00
3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202007 100.0091.9596.4998.1296.7994.260.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:27
>=
60.00
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 202008 60.0061.6870.4068.0369.4361.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:37
>=
113.00
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) 202009 113.00111.03112.83111.99107.89110.970.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:47
>=
112.00
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) 202010 112.00110.54112.25111.61107.52110.780.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:49:57
>=
100.00
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 202011 100.005.9292.0491.9390.7591.260.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-15 09:28:07
>=
66.00
5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 202013 66.0068.3573.7364.6463.0965.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:07:06
<=
5.10
5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) 202014 5.104.933.674.325.455.180.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:07:32
<=
13.60
5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) 202015 13.608.787.3411.8811.8610.190.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:07:52
<=
8.90
5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) 202016 8.904.863.859.6810.908.050.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:14
>=
100.00
5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 202017 100.0068.8973.7364.6463.0965.340.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:23:03
>=
154.00
5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) 202018 154.00148.56148.28147.10146.75147.360.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:21:51
>=
155.00
5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) 202019 155.00149.92149.80148.35148.34149.120.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:22:15
<=
34.00
6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 202020 34.0011.7822.2414.2319.0327.550.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:18:29
<=
34.00
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 202021 34.000.0024.2419.9215.9931.410.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-09 10:05:54
>=
80.00
7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 202022 80.0094.4290.0999.5574.9796.100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-08 10:25:00
>=
60.00
8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 202023 60.0048.3061.0743.3032.3533.590.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-05-08 10:51:32
>=
80.00
9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล) 202024 80.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 15:24:00
>=
25.00
20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ 202025 25.0016.1340.5684.0035.7193.750.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-06 09:27:49
>=
40.00
21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 202026 40.0065.7438.6741.7523.22100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-02-11 09:31:25
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 202027 3.707.353.610.172.560.590.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:38
>=
80.00
60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202031 80.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
50.00
60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services 202032 50.00100.00100.0042.86100.0066.670.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
0.01
61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา 202034 0.018.87100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00