1. Agenda Based

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
2.00
1.1 การพัฒนา อสรจ. ในเรือนจำให้มี อสรจ. ต่อผู้ต้องขัง ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50 201001 2.00200.00181.364.100.00150.00188.670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-13 16:09:04
>=
100.00
1.2 อสรจ. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา 201002 100.000.00118.64100.000.0050.00188.670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-13 16:10:44
>=
100.00
1.3 จํานวน รพ.แม่ข่าย ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแผนการปฏิบัติด้านบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจํา ครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 201003 100.00100.00181.36100.000.0050.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-27 15:16:19
>=
100.00
2. มีการจัดให้บริการสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี (ทุกเรือนจำ/ทัณฑสถาน) 201004 100.00166.6762.50100.000.0041.67100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-14 13:41:15
>=
80.00
3. ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 80 (ทั้งประเทศ) 201005 80.0010.4970.030.000.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-03-25 10:25:06
>=
90.00
4.1 มีการดำเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 (ใน 43 เรือนจำ และ 1 ทัณฑสถาน) 201006 90.001.6338.770.000.0097.040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-14 13:35:02
>=
50.00
4.2 การดำเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ร้อยละ 50 201007 50.00100.00100.00300.0097.040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-14 13:38:02
>=
50.00
49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 201008 50.00100.00100.000.000.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
>=
50.00
49.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 201009 50.0010.84100.000.00100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
>=
50.00
49.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 201010 50.00100.00100.000.0041.250.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
49.3 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.เอกชน) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 201011 50.000.00100.000.0032.250.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน 201012 100.000.00100.000.0041.25100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
75.00
10. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 201013 75.008.33100.000.000.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-04-28 13:48:01
>=
40.00
20. จํานวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 201014 40.00100.000.0051.2240.00
50.00
50.00
66.67
75.00
60.00
50.00
2021-02-09 10:44:41
>=
40.00
21.จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 201015 40.0088.46100.00100.00100.0051.0441.09
49.47
48.36
55.56
75.20
62.82
45.54
2021-02-09 10:46:25

2. Functional Based

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 202001 17.0077.0672.1989.9981.7286.260.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:27
>=
62.00
2.1.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 202002 62.0065.5062.1682.5976.8576.8564.5664.77
61.99
61.41
67.85
65.59
71.70
59.42
2021-11-24 09:14:27
>=
100.00
2.1.2) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง 202003 100.0078.9772.7682.6185.5856.2295.0494.20
95.26
94.15
98.38
91.79
97.50
97.31
2021-11-24 08:45:40
>=
113.00
2.1.3) ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ชาย) 202004 113.0078.7484.6988.1683.0391.69109.21108.59
108.44
108.55
110.56
109.30
109.72
111.43
2021-11-24 08:45:33
>=
112.00
2.1.4) ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (หญิง) 202005 112.0012.9021.5314.4918.2512.28109.03108.72
107.56
108.07
110.04
109.12
109.72
111.20
2021-11-24 08:45:34
>=
90.00
2.2.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 202006 90.0077.3190.4482.8490.5091.8984.5980.35
83.65
90.65
93.42
71.70
91.60
92.17
2021-11-24 08:45:36
>=
20.00
2.2.2) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 202007 20.000.0016.768.7733.3323.6727.0422.77
31.99
26.60
29.98
25.09
30.56
30.29
2021-11-24 08:45:37
>=
90.00
2.2.3) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 202008 90.0071.1471.2685.3967.8572.9593.3289.94
92.14
94.95
97.69
95.02
96.15
92.95
2021-11-24 08:45:37
>=
60.00
2.2.4) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 202009 60.00121.4055.0078.2268.800.0093.1890.00
0.00
100.00
85.71
66.67
100.00
100.00
2021-11-24 08:45:37
>=
85.00
2.2.5) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 202010 85.0067.6967.7487.6694.1985.9482.7378.31
81.55
88.60
91.95
70.61
90.17
89.92
2021-11-24 08:45:38
>=
50.00
เด็กอายุ 3 ปี มีความครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ขึ้นไป 202011 50.000.008.3111.050.000.0085.8765.74
98.32
97.23
98.32
97.86
88.41
99.33
2021-11-24 09:14:25
>=
73.00
เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 73 202012 73.0023.4255.4686.5561.2051.0181.3777.59
80.38
87.72
78.63
84.38
84.76
77.97
2021-11-24 09:14:26
>=
70.00
3.2 ร้อยละของเด็ก (อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 202013 70.0093.4379.8585.9489.4479.2293.1890.00
0.00
100.00
85.71
66.67
100.00
100.00
2021-11-24 08:45:39
>=
60.00
12.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 202014 60.0088.7968.7583.7042.3573.7383.7988.87
79.84
74.27
78.86
82.35
97.12
79.61
2021-11-24 08:45:39
>=
70.00
12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 202015 70.0098.1398.3697.1197.85102.9393.2195.49
90.15
93.11
91.86
93.09
96.31
89.82
2021-11-24 08:45:40
>=
50.00
14. ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 202016 50.001.823.022.245.4046428.57100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-03-02 14:45:51
>=
50.00
7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 202017 50.0018.4925.7385.8868.7045.2417.3312.67
18.59
18.18
9.92
16.05
30.48
11.34
2021-09-09 09:02:02
>=
95.00
7.2 ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 202018 95.0023.6425.3095.7086.0557.10100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-09-13 08:36:21
>=
30.00
8.1 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 202019 30.0064.8266.9867.9240.1870.74100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-13 13:54:34
>=
100.00
8.2 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานขึ้นไป 202020 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-13 13:55:19
<=
8.00
37.1 อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ 202021 8.0049.7254.40100.0066.670.008.005.49
18.16
17.49
4.23
8.85
2.40
3.24
2021-09-14 15:26:02
>=
90.00
37.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 202022 90.0058.6658.67100.0043.330.00134.29125.81
130.00
162.50
300.00
142.86
100.00
120.00
2021-09-14 15:22:48
<=
9.00
40.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 202023 9.004.4180.02120.885.005.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:42
>=
60.00
40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด 202024 60.0037.0676.18100.4015.8329.6327.78
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:40
<=
12.00
50.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 202025 12.0093.7755.4697.49100.005.660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-17 15:25:27
>=
80.00
50.1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 202026 80.001.004.881.443.8011.4375.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-17 15:29:25
>=
60.00
50.1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S,M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สําคัญและมีความรุนแรง 202027 60.0076.6718.2988.4643.335.0090.370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-17 15:32:17
<=
30.00
50.1.3 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ? 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 30 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 202028 30.0034.297.9362.500.000.0012.500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-17 15:34:18
>=
80.00
50.1.4 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 202029 80.008.3524.0613.168.435.39100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-17 15:35:02
<=
4.00
1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่มีค่า Ps มากกว่า 0.5 ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (เป้าหมาย < ร้อยละ 4) 202030 4.0084.4889.0983.6388.6885.710.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-17 15:36:27
>=
70.00
41.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 202031 70.0076.6782.2284.7894.2398.1581.250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-06-01 10:18:39
>=
75.00
41.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 202032 75.0084.0390.6387.5088.7193.9494.740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-06-01 09:37:50
>=
75.00
41.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 202033 75.0011.901.993.732.842.9388.890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 10:13:37
<=
3.60
33. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 202034 3.60100.000.390.470.002.002.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:40
>=
80.00
46. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน(Intermediate bed/ ward) (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) 202035 80.0062.22100.0071.600.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-06-01 09:13:01
>=
40.00
46.1 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F 202036 40.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
65.00
46.2 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index 202037 65.000.000.000.000.000.0030.4124.19
40.00
53.33
36.36
0.00
18.75
20.00
2021-06-01 09:25:14
>=
80.00
การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 202038 80.000.000.000.000.000.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-31 14:10:22
<=
4.00
72.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 202039 4.0092.31100.0088.88100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-06-01 09:27:02
<=
6.00
72.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 202040 6.00100.0095.45100.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-06-01 09:28:20
>=
100.00
ร้อยละของหน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ร้อยละ 100 (รพศ.,รพท.,รพช.) 202041 100.0091.94100.00100.0071.430.00
0.00
0.00
100.00
0.00
200.00
200.00
2021-06-01 10:00:35

3. Area Based

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
-5.00
1. อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสะสมลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบ Baseline ของผลการด าเนินงาน ในปี 2559 – 2563 203002 -5.0016.00100.0071.4342.862.352.27
0.00
2.19
0.42
4.26
1.25
1.03
2021-06-02 10:06:37
>=
70.00
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 203003 70.0072.730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
2021-05-28 15:12:16
>=
100.00
3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ร้อยละ 100 203004 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-06-02 14:12:23
<=
-5.00
อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ 5 โดยคำนวนจากค่า median ของข้อมูลการตาย ปีงบประมาณ 2558-2562 203005 -5.0013.6426.6783.3333.336.67-85.71-89.13
-80.00
-70.00
-100.00
-80.00
-100.00
-66.67
2021-09-17 15:40:58
>=
70.00
3.2 ร้อยละของเด็ก (อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 203006 70.005.9942.7757.2051.1152.9093.1890.00
0.00
100.00
85.71
66.67
100.00
100.00
>=
30.00
2. ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการสมวัย 203007 30.00100.0050.5540.0028.57
0.00
37.50
33.33
100.00
66.67
0.00
2021-09-09 10:27:41