1. ตัวชี้วัดกระทรวง 2564

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
17.00
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 301001 17.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:27
>=
62.00
2.1.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 301002 62.0064.5664.77
61.99
61.41
67.85
65.59
71.70
59.42
2021-11-24 09:14:27
>=
100.00
2.1.2) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง 301003 100.0095.0494.20
95.26
94.15
98.38
91.79
97.50
97.31
2021-11-24 08:45:40
>=
113.00
2.1.3) ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ชาย) 301004 113.00109.21108.59
108.44
108.55
110.56
109.30
109.72
111.43
2021-11-24 08:45:33
>=
112.00
2.1.4) ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (หญิง) 301005 112.00109.03108.72
107.56
108.07
110.04
109.12
109.72
111.20
2021-11-24 08:45:34
>=
90.00
2.2.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 301006 90.0084.5980.35
83.65
90.65
93.42
71.70
91.60
92.17
2021-11-24 08:45:36
>=
20.00
2.2.2) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 301007 20.0027.0422.77
31.99
26.60
29.98
25.09
30.56
30.29
2021-11-24 08:45:37
>=
90.00
2.2.3) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 301008 90.0093.3289.94
92.14
94.95
97.69
95.02
96.15
92.95
2021-11-24 08:45:37
>=
60.00
2.2.4) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 301009 60.0093.1890.00
0.00
100.00
85.71
66.67
100.00
100.00
2021-11-24 08:45:37
>=
85.00
2.2.5) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 301010 85.0082.7378.31
81.55
88.60
91.95
70.61
90.17
89.92
2021-11-24 08:45:39
>=
100.00
3.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 301011 100.0090.7590.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-31 15:56:06
>=
70.00
3.2 ร้อยละของเด็ก (อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 301012 70.0093.1890.00
0.00
100.00
85.71
66.67
100.00
100.00
2021-11-24 08:45:39
>=
66.00
4.1 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 301013 66.0063.1160.17
63.46
63.89
59.67
67.30
70.25
60.49
2021-11-24 08:45:42
<=
10.00
4.2 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม 301014 10.003.923.96
3.63
3.45
4.98
4.27
3.14
4.74
2021-11-24 08:45:42
<=
5.00
4.3 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 301015 5.008.889.31
8.03
8.49
9.57
8.07
7.25
11.46
2021-11-24 08:45:42
<=
5.00
4.4 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย 301016 5.008.309.76
8.84
8.07
9.34
5.87
5.50
8.36
2021-11-24 08:45:42
>=
100.00
4.5 ความครอบคลุม 301017 100.0092.7688.74
81.13
111.42
103.50
91.55
88.87
97.49
2021-11-24 08:45:33
>=
154.00
4.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี 301018 154.00146.75145.84
146.72
147.61
143.46
146.02
149.07
150.17
2021-11-24 08:45:42
>=
155.00
4.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี 301019 155.00148.34146.67
149.09
150.32
147.85
149.11
150.41
150.58
2021-11-24 08:45:42
<=
34.00
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 301020 34.0016.6518.72
30.14
12.38
12.68
7.79
11.09
17.14
2021-11-24 08:45:49
>=
85.00
6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 301021 85.0085.6178.52
85.89
81.37
95.14
91.78
90.80
82.56
2021-02-14 12:03:29
>=
50.00
7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 301022 50.0017.3312.67
18.59
18.18
9.92
16.05
30.48
11.34
>=
95.00
7.2 ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 301023 95.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
>=
30.00
8.1 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 301024 30.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-13 08:38:35
>=
100.00
8.2 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานขึ้นไป 301025 100.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
9. จํานวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 301026 50.0045.6565.38
71.37
28.62
26.73
17.16
33.36
31.30
2021-05-27 14:26:19
>=
75.00
10. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 301027 75.0057.140.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
2021-02-09 10:47:13
>=
100.00
11.ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด 301028 100.00200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 08:57:25
>=
60.00
12.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 301029 60.0083.7988.87
79.84
74.27
78.86
82.35
97.12
79.61
2021-11-24 08:45:39
>=
70.00
12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 301030 70.0093.2195.49
90.15
93.11
91.86
93.09
96.31
89.82
2021-11-24 08:45:40
>=
100.00
13. จํานวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสําคัญในพื้นที่ 301031 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 11:19:24
>=
50.00
14. ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 301032 50.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 11:13:00
>=
100.00
15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 301033 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 08:58:20
>=
80.00
16. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 301034 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-25 15:49:17
>=
100.00
17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 301035 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-10 13:59:07
>=
100.00
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 301036 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-10 13:59:24
>=
90.00
18.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป 301037 90.00200.00200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2021-05-28 15:14:25
>=
40.00
18.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus 301038 40.00171.43200.00
200.00
200.00
200.00
0.00
200.00
200.00
2021-05-28 15:15:15
>=
60.00
19. ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 301039 60.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-10 10:17:51
>=
40.00
20. จํานวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 301040 40.0051.2240.00
50.00
50.00
66.67
75.00
60.00
50.00
2021-02-09 10:48:22
>=
40.00
21.จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 301041 40.0051.0441.09
49.47
48.36
55.56
75.20
62.82
45.54
2021-02-09 10:50:02
>=
60.00
22.1 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 301042 60.0092.860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-31 11:43:18
>=
70.00
22.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป?าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 301043 70.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-02-09 11:05:40
>=
70.00
23. ร้อยละตําบลเป?าหมายผ่านเกณฑ์ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 301044 70.0075.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-05-31 11:27:04
<=
7.00
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) 301045 7.002.512.52
0.00
0.00
0.00
7.69
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:51
<=
25.00
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) 301046 25.008.628.91
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:54
<=
5.00
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) 301047 5.001.701.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:57
>=
60.00
24.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) 301048 60.0086.9686.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-04-28 09:38:16
>=
60.00
24.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit 301049 60.0096.6096.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-04-28 09:34:33
>=
88.00
25.1 อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 301050 88.0089.8088.89
100.00
100.00
60.00
0.00
88.89
100.00
2021-06-02 10:30:20
>=
85.00
25.2 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 301051 85.0024.9629.29
17.46
25.68
23.81
17.74
30.67
18.18
2021-06-02 10:33:34
>=
100.00
26. ระดับความสําเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 301052 100.00200.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 08:59:19
<=
1.60
27. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ 301053 1.600.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-05 09:00:18
>=
100.00
28. ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment 301054 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
29. ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทําแผนและซ้อมแผน BCP for EID 301055 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
62.00
30.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 301056 62.0071.43100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
2021-02-16 14:50:43
>=
32.00
30.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 301057 32.0014.290.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 21:43:14
>=
70.00
31.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับ intermediate ทั้ง 5 กลุ่ม กิจกรรมสําคัญ ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 301058 70.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-10 13:58:41
<=
0.00
31.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ไม่เพิ่มขึ้นจากปีปฏิทิน 2561 ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 301059 0.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-22 13:31:51
<=
-10.00
32. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 301060 -10.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
3.60
33. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 301061 3.602.002.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:40
>=
40.00
34. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 301062 40.0019.8825.76
28.00
14.55
16.28
8.08
18.56
36.51
2021-11-24 08:45:57
>=
20.50
35. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 301063 20.506.443.39
11.12
11.87
17.55
12.89
8.78
10.16
2021-11-24 08:45:57
>=
71.00
36. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 301064 71.0085.98100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-24 09:14:43
<=
8.00
37.1 อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ 301065 8.008.005.49
18.16
17.49
4.23
8.85
2.40
3.24
2021-06-18 11:16:32
>=
90.00
37.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 301066 90.00134.29125.81
130.00
162.50
300.00
142.86
100.00
120.00
2021-06-18 11:16:55
<=
26.00
38. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 301067 26.0038.6450.91
4.41
10.00
5.13
16.67
10.20
0.00
2021-11-24 08:46:16
>=
4.13
39.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1เขตสุขภาพ 301068 4.13100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-21 14:59:28
>=
50.00
39.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) มากกว่าร้อยละ 50 นับตั้งแต่ รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 301069 50.0048.9448.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-21 14:56:55
<=
20.00
39.3 Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้น ทําโครงการมาแล้ว 1 ปี) 301070 20.004.264.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-21 14:58:25
<=
9.00
40.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 301071 9.005.005.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:42
>=
60.00
40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด 301072 60.0029.6327.78
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:45:40
>=
70.00
41.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 301073 70.0081.250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-06-01 09:16:09
>=
75.00
41.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 301074 75.0094.740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 10:31:50
>=
75.00
41.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 301075 75.0088.890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 10:32:14
>=
66.00
42. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 301076 66.0061.6462.50
62.60
65.47
58.85
48.46
65.26
64.95
2021-11-24 08:46:16
>=
85.00
43. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 301077 85.0075.7675.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-13 14:35:48
>=
20.00
44. อัตราส่วนของจํานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจํานวนผู้ป่วย เสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 301078 20.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
55.00
45. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) 301079 55.0082.4992.93
95.83
100.00
16.67
85.71
8.33
72.73
2021-08-31 10:36:30
>=
80.00
46. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน(Intermediate bed/ ward) (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) 301080 80.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-02-09 10:32:37
>=
40.00
46.1 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F 301081 40.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
65.00
46.2 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index 301082 65.0030.4124.19
40.00
53.33
36.36
0.00
18.75
20.00
2021-02-09 10:33:00
>=
20.00
47. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 301083 20.000.00240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-17 09:18:11
<=
1.00
48.1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury 301084 1.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
5.00
48.2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช?น delay detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI) 301085 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 301086 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
>=
50.00
49.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 301087 50.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
>=
50.00
49.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 301088 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
50.00
49.3 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.เอกชน) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 301089 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
12.00
50.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 301090 12.005.660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
50.1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 301091 80.0075.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
50.1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S,M1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สําคัญและมีความรุนแรง 301092 60.0090.370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
30.00
50.1.3 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ? 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 30 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 301093 30.0012.500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
50.1.4 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 301094 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
26.00
51. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 301095 26.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
52. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 301096 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน 301097 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5.00
56. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ 301098 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
4.00
58. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 301100 4.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
59. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 301101 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 11:09:27
>=
0.10
60.1 จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 301102 0.1014.290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 16:41:07
>=
92.00
61. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 301104 92.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-30 08:48:59
>=
85.00
62. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 301105 85.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
75.00
63. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 301106 75.0098.910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
95.00
64.2 ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 301107 95.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-14 10:25:43
>=
95.00
64.3 ร้อยละความสําเร็จของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ) 301108 95.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-09-14 10:27:18
>=
98.00
65.1 ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 301109 98.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-31 15:09:10
>=
98.00
65.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 301110 98.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
65.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 301111 80.00100.000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-05-31 15:11:02
>=
75.00
66. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 301112 75.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-02-09 11:09:36
>=
80.00
67. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 301113 80.001.103.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:49
>=
80.00
68.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) 301114 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-23 11:10:55
>=
50.00
68.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) 301115 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-23 11:12:09
>=
80.00
68.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 301116 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
69. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด 301117 60.00100.00100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 21:44:13
<=
4.00
72.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 301120 4.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
6.00
72.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 301121 6.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
75.2.1 : ร้อยละ 50 ของการตรวจเฝ?าระวังตามเป?าหมายแผนบูรณาการกฎหมายด้านสุขภาพ อย่างน้อย 2 ฉบับ 301123 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-30 08:51:54
>=
80.00
75.2.2 : ร้อยละ 80 ของการดําเนินคดีกฎหมายด้านสุขภาพ ตามจํานวนคดีหรือเรื่องในทะเบียนรับ 301124 80.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-30 08:52:23