1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

3. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
17.2 ร้อยละของ รพ.ระดับ S สั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ≥ร้อยละ 80 ของรายการสั่งยาทั้งหมด (ร้อยละ 100) 403002 80.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:30:01
>=
90.00
17.4 ร้อยละของ รพ.ระดับ F1-F3 สั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ≥ ร้อยละ 90 ของรายการสั่งยาทั้งหมด (ร้อยละ 100) 403004 90.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:30:08
>=
100.00
17.5 ร้อยละของ รพ. มีคณะกรรมการ PTC ที่มีผลการดำเนินงานในการชี้นำสื่อสารและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับ 3 (ร้อยละ 100) 403005 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-02 12:12:30
>=
100.00
17.6 ร้อยละของ รพ.มีการจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน (ร้อยละ 100) 403006 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-02 13:04:56
>=
100.00
17.7 ร้อยละของ รพ. มีรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก อยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ (รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออกมี 8 รายการ) (ร้อยละ 100) 403007 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-02 11:46:03
>=
100.00
17.8 ร้อยละของ รพ. มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา ระดับ 3 (ร้อยละ 100) 403008 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:17:52
<=
30.00
17.9 ร้อยละของ รพ. ระดับ A S M1 ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก <= ร้อยละ 30 (ร้อยละ 100) 403009 30.0025.0050.000.000.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:31:50
<=
100.00
17.10 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100) 403010 100.0061.54100.00100.0085.71100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:32:28
<=
20.00
ร้อยละของ รพ. ระดับ M2 - F3 ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน ผู้ป่วยนอก ≤ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100) 403034 20.0059.0985.00100.0066.6783.330.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:47:22
<=
100.00
17.11 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤ร้อยละ 50 (ร้อยละ 100) 403011 100.0080.7772.73100.00100.0085.710.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:33:21
<=
100.00
17.12 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ≤ร้อยละ 15 (PDx) (ร้อยละ 100) 403012 100.00100.00100.00100.0085.71100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:33:32
<=
0.00
17.13 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยความดันสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง ร้อยละ 0 (ร้อยละ 100) 403013 0.0084.6250.0088.8971.4328.570.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:34:29
<=
100.00
17.14 ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ≤ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 403014 100.0073.08100.00100.00100.0085.710.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:38:06
>=
80.00
17.15 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยใช้ยาเบาหวาน metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (eGFR <30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร) ≥ร้อยละ 80 (ร้อยละ 100) 403015 80.00100.00100.00100.00100.0085.710.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:39:28
<=
100.00
17.16 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน ≤ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 403016 100.0096.15100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:40:25
<=
100.00
17.17 ร้อยละของ รพ. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs ≤ร้อยละ 10 (ร้อยละ 100) 403017 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:43:21
>=
80.00
17.18 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังได้รับยา inhaled corticosteroid ≥ร้อยละ 80 (ร้อยละ 100) 403018 80.0057.6963.6488.89100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:44:10
<=
100.00
17.19 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate ≤ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 403019 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:45:02
<=
100.00
17.20 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart value) ร้อยละ 0 (ร้อยละ 100) 403020 100.0084.6290.91100.0085.71100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:45:12
<=
100.00
17.21 ร้อยละของ รพ. ที่ผู้ป่วยเด็กได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10ตาม RUA-URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ≤ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100) 403021 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:45:19
>=
100.00
17.22 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20 (ร้อยละ 100 ของ รพสต.) 403022 100.0098.2598.84100.0097.5698.720.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:46:00
>=
100.00
17.23 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 (ร้อยละ 100 ของ รพสต.) 403023 100.0093.2795.37100.0093.9098.720.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:46:38
<=
0.00
17.24 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ(แบคทีเรียดื้อยาได้แก่Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp., Salmonella spp.,Streptococcus pneumoniae และ Enterococcus) (ร้อยละ 403024 0.0025.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-02 13:06:22
>=
0.00
17.25 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย 403025 0.002.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:26:25
>=
0.00
17.26 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน ต่อผลรวม AdjRW 403026 0.002.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:32:59
>=
0.00
17.27 จำนวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000 คนต่อวัน 403027 0.00100.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:18:32
>=
0.00
17.28 จำนวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยใน 1000 คนต่อวัน 403028 0.0075.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-16 15:18:59
>=
100.00
17.29 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค RI และ AD <= ร้อยละ 20 ทั้ง 2 โรค 403029 100.0092.9894.59100.0097.5697.440.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:47:29
>=
80.00
17.30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง) 403030 80.00100.00100.00100.00200.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:32:49
>=
20.00
17.31 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 403031 20.0034.62100.0088.88200.0071.430.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:40:49
>=
20.00
18. ร้อยละของโรงพยาบาล(รพศ/รพท)มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ร้อยละ 20 403032 20.00100.00100.00100.00200.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-03-27 15:41:37
<=
100.00
มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก 403033 100.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:49:23

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
3.70
29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 405001 3.70100.003.610.172.560.590.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:41

6. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
68.00
32.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 (หน่วยนับ:คน) 408001 68.000.0059.6997.7874.52114.550.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:36
>=
100.00
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) มีระบบ/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 408002 100.00100.00100.0088.00100.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 11:42:23
>=
100.00
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังจากหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในเขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี 408003 100.0016.1399.32100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 11:43:25
>=
30.00
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 408004 30.004.983.4537.2330.0134.270.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:42
>=
100.00
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน 408005 100.0018.5112.5219.1513.780.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:45
>=
100.00
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต 408006 100.0099.32100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 12:04:33
>=
100.00
ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตเภท 408007 100.00163.4387.91114.34119.60146.720.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:50
>=
100.00
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี 408008 100.000.0092.28100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-14 09:11:24
>=
100.00
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี 408009 100.0050.00112.56100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-17 12:12:06
>=
45.00
ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคออทิสติก (ASD) 408010 45.005.753.2852.2146.46121.210.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:51

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์)

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M1 – F3 409001 70.0022.768.9712.758.3318.900.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:20
>=
25.00
ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล A,S,M1 (ที่มีเเพทย์ orthopedic) 409002 25.00100.0036.6720.00200.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-29 11:24:58
>=
30.00
ร้อยละของผู้ป่วย fracture around the hip ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาล A,S, M1 (ที่มีเเพทย์orthopedic) 409003 30.000.000.0033.332.860.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-29 11:23:56
<=
28.00
34.อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 28 409004 28.0027.8222.7038.8613.0019.010.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:08:39

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 411001 70.0050.3283.2787.610.0092.110.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 10:59:46
>=
70.00
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:ราย) 411002 70.0072.4984.3383.510.0090.480.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-07-03 11:00:02
>=
60.00
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ราย) 411003 60.0097.6584.8393.1297.1489.470.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
80.00
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 411004 80.000.956.088.597.118.290.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:21

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
66.00
38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 412001 66.0055.7167.4458.3570.6761.700.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:57

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

15. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
45.00
41. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 415001 45.0048.3056.7458.3166.6389.390.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00
>=
55.00
42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 415002 55.0079.8050.0876.27100.0088.760.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00

16. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care:IMC)

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

17. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท