1. มะเร็ง

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) 601001 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:19:08

2. CKD

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
66.00
38.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 602001 66.0055.7167.4458.3570.6761.700.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:59

3. ยาเสพติด

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
45.00
41. ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 603001 45.0056.7458.3166.6370.070.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00

4. EOC

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
12. หน่วยงานระดับจังหวัดมีความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ 5 (หน่วยนับ:จังหวัด) 604001 100.00100.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-06-18 09:51:01

5. สาธารณสุขชายแดน

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท

6. การเบิกงบประมาณ / งบลงทุน / ค่าเสื่อม

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
อัตราการเบิกงบประมาณ 606001 100.0056.5654.4838.1171.190.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 11:07:55
>=
100.00
อัตราการเบิกงบลงทุน 606002 100.0054.700.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-01-31 11:08:50
>=
100.00
อัตราการเบิกงบค่าเสื่อม 606003 100.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000-00-00 00:00:00