1. โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2564

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (UC) 701001 0.000.000.000.090.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:09:01
>=
0.00
โครงการจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี 2563 (NonUC) 701002 0.00370.290.000.7233.250.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:09:08

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5-6ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
30.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก อายุ 5 ปี 702001 30.0068.6480.0292.3377.2667.580.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:09:41

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะ เด็กอายุ 6-7 ปี 703001 100.0090.8089.3098.6089.5498.280.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 08:04:24

4. โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี

     
ข้อมูลจาก Cockpit63 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
โครงการจัดบริการคัดกรองสุขภาพจิต (IQ) ในกลุ่มเด็ก 6 -15 ปี 704001 100.000.030.030.010.040.090.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2020-08-01 07:50:57