2. วัณโรค

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1. ร้อยละของประชากรไทยทั่วไป/กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองวัณโรค โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 703001 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
100.00
2. ร้อยละของประชากรไทยทั่วไป/กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจปอดผิดปกติที่มีอาการสงสัยเข้าได้กับวัณโรค ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีทาง Molecular Biology 703002 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3. ทันตกรรม

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
1. ผลการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 3 ปี เขตสุขภาพที่ 10 (แฟ้ม Procedure) 706001 100.0085.6363.12
98.11
97.01
98.32
98.17
94.61
99.33
2021-11-24 09:14:21
>=
100.00
2. ผลการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 3 ปี เขตสุขภาพที่ 10 (แฟ้ม Procedure + Dental) 706002 100.0082.2657.28
98.11
97.01
89.08
97.86
88.68
99.33
2021-11-24 09:14:22