1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน (Agenda base)

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
71.00
1.1) ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียนอายุ 6–14 ปี สูงดีสมส่วน 801002 71.0063.1160.17
63.46
63.89
59.67
67.30
70.25
60.49
2021-11-24 08:45:42
<=
8.50
2.1) ร้อยละไม่เกิน 13.5 การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 801004 8.508.798.78
8.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
2021-11-24 09:14:27
>=
80.00
2.2) ร้อยละ 80 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่หลังคลอดและหลังแท้ง 801005 80.0082.4485.15
70.83
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
2021-11-24 09:14:29
>=
50.00
3.ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 801006 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
4.ระดับความสำเร็จของอำเภอมีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน 801007 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
60.00
5.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 801009 60.0083.7988.87
79.84
74.27
78.86
82.35
97.12
79.61
2021-11-24 08:45:39
>=
70.00
5.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 801010 70.0093.2195.49
90.15
93.11
91.86
93.09
96.31
89.82
2021-11-24 08:45:40
>=
40.00
5.3 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 801011 40.0030.5423.03
32.63
41.77
38.01
28.77
36.73
27.88
2021-11-24 09:14:27
>=
60.00
5.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันได้ดี 801012 60.0060.7056.64
57.14
57.94
73.82
64.86
61.95
62.26
2021-11-24 09:14:28
>=
5.00
6.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 801013 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
3.00
7.อำเภอมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการรายงานผ่านโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อแบบเรียลไทม์ 801014 3.001.001.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2021-02-25 11:12:43
>=
5.00
8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน 801015 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 11:10:13
>=
71.00
9.1) การคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการเอกซเรย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 801017 71.0010.396.96
39.75
39.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 19:50:39
>=
90.00
9.2) กลุ่มเสี่ยงวัณโรคที่ได้รับการคัดกรองในรายที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หรืออาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่งตรวจ หากผลตรวจAFB เป็นลบ 3 ครั้ง ให้ส่งตรวจวินิจฉัย Gene Xpert 801018 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 19:52:13
>=
85.00
9.3) การส่งรายงาน case managementและสอบสวนสาเหตุการตายทุกวันศุกร์ 801019 85.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 19:55:45
>=
85.00
9.4) รายงาน DOT by Line ข้อมูลใน Spot map 801020 85.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
90.00
9.5) การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ได้รับการตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) เพื่อค้นหา RR/MDR-TB 801021 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 19:57:00
>=
90.00
9.6) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน 801022 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 19:59:04
>=
80.00
9.7) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TBTreatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียน 801023 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 20:03:39
>=
5.00
10.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 801024 5.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-02-22 12:48:44
>=
21.00
11.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 801025 21.006.443.39
11.12
11.87
17.55
12.89
8.78
10.16
2021-11-24 08:46:16
>=
50.00
12.1) ร้อยละการคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ด้วยแบบคัดกรอง 2Q 801027 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-07-05 11:58:49
>=
71.00
12.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 801028 71.0084.2965.35
90.36
117.39
80.72
84.81
84.65
103.60
2021-09-15 15:36:10
<=
8.00
12.3) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ต่อประชากรแสนคน 801029 8.008.005.49
18.16
17.49
4.23
8.85
2.40
3.24
2021-09-14 15:38:35
<=
90.00
12.4) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 801030 90.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-07-05 12:14:10
>=
40.00
13.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ 801031 40.0092.8686.25
78.00
86.00
96.00
132.26
136.00
58.33
2021-07-23 10:58:17
>=
100.00
15.ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรแห่งความสุข** 801033 100.001.001.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2021-02-25 16:34:18
>=
100.00
16.ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 801034 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5.00
17.ระดับความสำเร็จของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 801035 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-03-08 11:19:40
>=
80.00
18.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่มีข้อมูล typearea ของประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการอื่น ไม่เกินร้อยละ 0.1 801037 80.004.409.67
0.00
0.00
0.00
11.11
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:51
>=
80.00
18.3) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขผ่านช่องทางสื่อต่างๆตามเกณฑ์ที่กำหนด 801039 80.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-03-05 18:33:43
>=
100.00
19.ระดับความสำเร็จของ รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ระดับ 4 ขึ้นไป 801040 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20.1) แผนทางการเงิน (Planfin) และเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการ 7 plus 801042 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20.2) ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการคลังของหน่วยบริการ Total Performance Score [TPS] 801043 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
20.3) แผนเงินบำรุง รพ.สต. 801044 0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
21.ความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 801045 80.000.000.00
94.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-03-04 14:31:45
<=
22.00
14.1) อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่าค่า base line ของอำเภอ 5 ปีย้อนหลัง 801046 22.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5.00
14.2) ความสำเร็จดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 801047 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2. ตัวชี้วัดของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
85.00
22.1 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 802002 85.0082.7378.31
81.55
88.60
91.95
70.61
90.17
89.92
2021-11-24 08:45:39
>=
90.00
22.2 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 802003 90.0084.5980.35
83.65
90.65
93.42
71.70
91.60
92.17
2021-11-24 09:14:31
>=
20.00
22.3 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 802004 20.0027.0422.77
31.99
26.60
29.98
25.09
30.56
30.29
2021-11-24 09:14:32
>=
100.00
22.4) เด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60, เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ/ส่งต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 802005 100.0093.3289.94
92.14
94.95
97.69
95.02
96.15
92.95
2021-11-24 09:14:52
>=
100.00
22.5) ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการประเมินคุณภาพพัฒนาการ 3 ด้าน (ครอบครัว ชุมชน/ภาคีเครือข่าย และบุคลากรสาธารณสุข) 802006 100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-15 15:17:30
>=
100.00
22.6) ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการที่มีการดำเนินงานตำบลเด็ก 0-5 ปี สูงสีสมส่วน 4 ด้าน 802007 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
95.00
23.1) ร้อยละ 90 ของความครอบคลุมของการชั่งน้ำหนัก/วัดความยาว/วัดส่วนสูง เด็กอายุ 0- 5 ปี 802009 95.0094.9492.13
95.70
95.91
97.51
95.80
97.61
96.31
2021-11-24 09:14:43
>=
62.00
23.2) ร้อยละ 62 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 802010 62.0066.9865.84
61.79
61.46
79.81
70.48
74.43
63.82
2021-11-24 09:14:44
>=
50.00
23.3) ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วนฯ 802011 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
70.00
23.4) ร้อยละ 70 เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 802012 70.0090.9785.42
97.28
92.68
93.99
93.96
90.72
94.14
2021-11-24 09:14:32
<=
30.00
23.5) ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือนมีภาวะโลหิตจาง 802013 30.0016.4737.34
7.41
12.40
10.77
13.33
15.10
8.51
2021-11-24 09:14:32
>=
55.01
23.6) ร้อยละ 50 เด็กแรกเกิด - 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 802014 55.0192.1295.44
88.52
92.88
86.07
84.67
97.52
89.56
2021-11-24 09:14:33
>=
100.00
24.จำนวนครอบครัวไทยที่มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 802015 100.0045.6565.38
71.37
28.62
26.73
17.16
33.36
31.30
2021-02-11 16:38:39
>=
80.00
25.1) อำเภอมีหน่วยบริการที่มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 802017 80.0062.6454.84
50.00
91.67
100.00
88.89
83.33
0.00
2021-11-24 09:14:51
>=
80.00
25.2) อำเภอมีหน่วยบริการที่มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fee schedule ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 802019 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:51
<=
50.00
26.1) อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 802021 50.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 08:01:02
>=
80.00
26.2) ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน การสุ่มประเมินจากระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด 802022 80.000.000.00
100.00
133.33
0.00
0.00
0.00
0.00
<=
0.00
26.3) ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2 802023 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
26.4) ความทันเวลาของรายงานไข้เลือดออก (3-3-1-5-14-21-28) 802024 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
80.00
26.5) ความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่กำหนด 802025 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
5.00
27.ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข 802026 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-08-23 14:15:09

3. ตัวชี้วัดแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Area base)

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
55.00
28.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติกเข้าถึงบริการ 803001 55.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-09 09:56:01
>=
25.00
28.1) ร้อยละ ≥ 25 ของผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน 803002 25.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-09 09:50:18
>=
55.00
28.2) ร้อยละ ≥ 55 ของผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน 803003 55.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-09-09 09:47:35
>=
80.00
29.ระดับความสำเร็จอำเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ** 803004 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-28 12:59:38
>=
80.00
29.1 ผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ แยกรายหน่วยบริการ 803005 80.0093.7091.13
89.57
104.11
95.42
91.05
100.10
96.31
2021-11-23 15:38:44

4. ตัวชี้วัด Monitor

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
30.1) ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 804002 80.0067.4260.33
81.40
68.37
68.35
75.32
69.71
65.47
2021-11-24 09:14:33
>=
95.01
30.2) ร้อยละ 100 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 804003 95.0193.1688.36
99.06
96.21
97.24
99.32
99.05
94.21
2021-11-24 09:14:33
<=
7.00
30.3) น้ำหนักของเด็กแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 (ต่อเด็กเกิดมีชีพ) 804004 7.006.555.18
7.27
10.07
2.63
8.59
4.96
7.03
2021-11-24 09:14:34
<=
16.00
30.4) ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกิน 16 804005 16.0013.2114.73
8.27
9.52
7.27
9.49
17.00
18.69
2021-11-24 09:14:34
>=
5.00
31.ระดับความสำเร็จของอำเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 804006 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 11:10:30
>=
71.00
32.หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 804007 71.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-05-28 15:31:50
>=
7.00
33.ตลาดนัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)” ระดับพื้นฐานขึ้นไป 804008 7.000.140.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-25 11:11:05
>=
7.00
34.อำเภอมีการจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 804009 7.000.141.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-25 11:10:10
>=
100.00
35.รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 804010 100.0071.4350.00
50.00
50.00
100.00
50.00
100.00
100.00
2021-02-25 14:42:34
>=
45.00
36.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 804011 45.0075.3974.73
76.61
79.21
84.00
75.35
74.01
66.29
2021-11-24 09:14:35
>=
25.00
37.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 804012 25.0050.2258.56
43.88
57.85
55.84
47.40
42.67
29.58
2021-11-24 09:14:35
>=
65.00
38.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 804013 65.0090.0886.66
90.41
90.88
94.04
93.71
92.59
91.54
2021-11-24 09:14:36
>=
65.00
39.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 804014 65.0090.1686.41
91.46
90.88
95.28
91.95
93.77
91.72
2021-11-24 09:14:36
>=
55.00
40.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 804015 55.0074.5771.72
77.86
79.27
82.58
72.61
80.78
63.06
2021-11-24 09:14:37
>=
25.00
41.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 804016 25.0053.3257.48
52.27
72.98
57.36
51.14
44.53
29.89
2021-11-24 09:14:37
>=
5.00
42.ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ FDA Guard Amnat Charoen 804017 5.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-25 15:45:15
>=
95.00
43.1) ร้อยละ 95 หน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 ปี (ไม่รวมวัคซีนโรต้า) 804019 95.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
95.00
43.3) ร้อยละ 95 หน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี (JE,MMR2 รายไตรมาส) 804021 95.0093.4881.76
100.00
100.00
98.25
100.00
99.07
100.00
2021-11-24 09:14:42
>=
95.00
43.4) ร้อยละ 95 หน่วยบริการที่ดำเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี(DTP5,โปลิโอ5 รายไตรมาส) 804022 95.0096.2888.17
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-24 09:14:29
>=
75.00
44.อัตราการให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทําความสะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 804023 75.0044.8420.69
72.87
53.92
55.33
48.28
59.85
44.85
2021-11-24 09:14:29
>=
50.00
45.อัตราการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ ในกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 804024 50.0036.6523.46
55.22
32.70
54.11
49.84
42.35
27.63
2021-11-24 09:14:29
>=
57.00
46.อัตราการให้บริการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 804025 57.0067.0356.98
74.05
74.95
68.41
72.70
60.39
83.27
2021-11-24 09:14:29
>=
7.00
47.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE 804026 7.0085.71100.00
60.00
100.00
60.00
100.00
100.00
80.00
2021-08-31 09:49:30
>=
71.00
48.ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 804027 71.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-02-09 11:13:55
<=
5.00
49.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 804028 5.005.005.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:42
>=
71.00
50.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 804031 71.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-03-05 09:53:13
>=
65.00
51.ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 804032 65.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
>=
7.00
52.อำเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 804033 7.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00