1. คุณภาพข้อมูล

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
5.00
2.คุณภาพการบันทึกข้อมูล ICD10 ตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 901002 5.001.000.64
0.34
1.08
0.19
0.47
3.36
1.55
2021-06-09 10:28:48
>=
80.00
3. ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 901003 80.0061.8369.59
59.55
64.28
49.07
55.07
49.87
58.31
2021-11-24 09:14:43
>=
90.00
5.การตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย DM HT รายสัปดาห์ 901007 90.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-24 09:14:44
<=
5.00
1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI >= 25 กก./ตร.ม.)] ลดลงจากงบประมาณที่ผ่านมา 901001 5.0033.5832.52
33.68
38.88
37.51
32.23
27.67
36.99
2021-11-24 08:43:55

2. ระบบข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
<=
0.00
รายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนCovid19 910020 0.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:56
>=
100.00
รายงานจำนวนการรับวัคซีนแยกตามเข็ม แยกรายบริษัท 910017 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:55
>=
100.00
ตรวจสอบโควต้าการฉีด pfizer สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 910019 100.0080.4576.12
86.21
83.39
92.27
90.69
76.09
89.81
2021-11-03 10:21:56
>=
100.00
รายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน Pfizer ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 910018 100.0061.7247.82
71.98
73.06
86.36
91.18
78.11
73.15
2021-11-03 10:21:56
>=
80.00
1.ยอดการจองฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 910003 80.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-03 10:21:38
<=
0.00
2.ผู้รับบริการเสียชีวิตแล้วแต่ได้รับการจองฉีดวัคซีน 910001 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-03 10:21:30
<=
0.00
3.รายชื่อ White List ที่เสียชีวิตแล้ว (ยังไม่จองวัคซีน) 910002 0.000.831.14
0.36
0.48
0.57
0.58
0.59
1.34
2021-11-03 10:21:36
>=
99.00
4.จำนวน White List ที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ 910004 99.0046.0946.99
31.50
43.38
47.38
44.52
44.81
55.35
2021-10-19 10:16:22
>=
50.00
5. การได้รับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์(608) 910005 50.0068.3263.54
72.41
70.16
74.96
59.98
76.79
72.63
2021-11-05 19:33:00
>=
50.00
5.1 การได้รับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์(608) (หญิงตั้งครรภ์) 910037 50.0063.3961.14
68.14
59.78
76.36
62.79
57.74
67.01
2021-11-05 19:33:13
>=
50.00
5.2 การได้รับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์(608) (ผู้สูงอายุ) 910038 50.0065.8360.05
71.27
68.26
73.24
57.26
76.45
70.15
2021-11-05 19:33:21
>=
50.00
5.3 การได้รับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์(608) (7 กลุ่มโรค) 910039 50.0075.7674.66
75.29
76.35
80.54
67.49
79.19
79.52
2021-11-05 19:33:28
>=
100.00
6.จำนวนผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ตามเกณฑ์ 910006 100.0093.9194.09
91.05
94.23
97.58
89.10
94.45
96.15
2021-11-03 10:21:40
>=
100.00
7.รายชื่อคนที่จองฉีดวัคซีนเดือน ส.ค.64 (วันที่ 1-31) แยกรายหน่วยบริการ(เปรียบเทียบการจองระหว่างหมอพร้อมกับจนท.) 910007 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-03 10:21:41
>=
100.00
8.รายชื่อการจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านระบบ MOPH IC/จำนวนคนที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 910008 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-03 10:21:42
>=
90.00
9.รายชื่อคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน(จองแบบSlot) และ ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลการจอง slot ถึงวันที่ปัจจุบัน) 910009 90.0017.0424.40
9.11
13.39
32.87
6.55
11.09
11.46
2021-11-03 10:21:42
>=
100.00
10. รายชื่อคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแยกรายหน่วยบริการ(ตามที่อยู่การขึ้นทะเบียน WL) 910010 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:45
>=
100.00
11. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามโรงพยาบาล 910011 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:49
>=
100.00
12.รายงานการเกิด AEFI หลังฉีด 30 นาทีแยกรายโรงพยาบาล 910012 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:52
>=
100.00
13.รายงานการติดตามรายงาน AEFI หลังฉีด 1 7 30 วัน 910013 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:52
>=
100.00
รายงานบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีด Booster(เข็ม 3) 910014 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:53
<=
0.00
รายงานกลุ่มที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีด Booster(เข็มที่3) 910015 0.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:53
<=
0.00
รายงานผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ซ้ำซ้อน 910016 0.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-03 10:21:53
>=
50.00
21.1 อัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย(Cover) type12 (เข็ม 1) 910021 50.0063.3161.14
61.00
61.75
70.80
58.39
68.82
68.26
2021-11-05 19:33:45
>=
50.00
21.2 อัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย(Cover) type12 (เข็ม 2) 910035 50.0044.9943.59
41.61
42.35
53.52
39.41
47.97
53.15
2021-11-05 19:34:07
>=
50.00
22.1 .อัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย(Cover) type13 (เข็ม 1) 910022 50.0062.3160.62
60.43
60.55
70.25
55.82
67.53
67.23
2021-11-05 19:33:55
>=
50.00
22.2 .อัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย(Cover) type13 (เข็ม 2) 910036 50.0043.7942.87
40.22
40.79
53.32
36.81
46.19
52.66
2021-11-05 19:34:19
>=
100.00
33.ความครอบคลุมกลุ่มอสม.(102) ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 (เข็ม 1) 910033 100.0097.0496.53
99.25
96.60
98.16
95.29
97.82
97.08
2021-11-05 11:25:04
>=
80.00
34.ความครอบคลุมกลุ่มนักเรียน(502) ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 (เข็ม 1) 910034 80.0089.0889.03
81.74
92.02
91.77
86.59
91.84
90.87
2021-11-05 11:25:10
>=
50.00
23.1 .อัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย(Cover) type123 (เข็ม 1) 910040 50.0063.2361.11
61.12
61.71
70.60
58.22
68.73
68.04
2021-11-05 19:40:52
>=
50.00
23.2 .อัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย(Cover) type123 (เข็ม 2) 910041 50.0044.8243.45
41.51
42.28
53.27
39.21
47.87
52.89
2021-11-05 19:41:05

3. การคัดกรองพยาธิใบไมัตับ

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
1.จำนวนการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (ผลปกติ) 911001 80.0096.0696.11
95.45
96.53
98.25
94.36
97.71
95.30
2021-11-23 09:45:07
<=
20.00
2. ตรวจพบพยาธิ 911002 20.003.943.89
4.55
3.47
1.75
5.64
2.29
4.70
2021-11-23 09:45:08
<=
90.00
3.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์(ผลปกติ) 911003 90.000.360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.63
0.00
2021-11-23 12:43:32
<=
10.00
4.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์(ผิดปกติ) 911004 10.002.740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.65
0.00
2021-11-23 12:43:32
<=
10.00
5.ส่งต่อเพื่อการรักษา 911005 10.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2021-11-23 15:38:43
<=
3.00
จำนวนการตรวจพบพยาธิ OV แยกรายหน่วยบริการ 911006 3.001.931.58
2.71
1.88
0.66
4.34
1.14
0.74
2021-11-23 15:38:43

4. ระบบงายงานระบาดวิทยา 506

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
รายงานการส่งข้อมูล 506 ของ หน่วยบริการประจำปี 2564 912001 100.00100.00100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-23 15:38:54
>=
95.00
รายงานความทันเวลาของการส่ง 506 ประจำเดือน 912002 95.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2022-02-04 15:48:18
>=
90.00
รายชื่อหน่วยบริการที่มีวินิจฉัย506เทียบกับการส่งรายงาน506 ใน 2 รอบสัปดาห์ 912003 90.0016.306.36
57.58
12.77
22.22
3.23
41.54
33.33
2021-11-23 15:38:58
>=
100.00
รายชื่อหน่วยบริการที่ไม่มีวินิจฉัยโรคทางระบาดวิทยา ภายใน 2 สัปดาห์ 912004 100.00100.00100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
2021-11-23 15:39:04

5. ระบบข้อมูลการเกิด Online

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
1.จำนวนหญิงคลอด(แฟ้ม labor) เทียบกับการแจ้งเกิด Online 913001 90.0094.5795.96
76.60
85.00
86.96
100.00
96.00
75.00
2021-11-23 15:39:06
>=
90.00
2.จำนวนเด็กคลอด(แฟ้ม Newborn) เทียบกับการแจ้งเกิด Online 913002 90.0083.7284.77
94.68
40.00
8.70
100.00
84.00
50.00
2021-11-23 15:39:07

6. ระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน(HHC)

     
ข้อมูลจาก Cockpit64 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
90.00
รายชื่อผู้ป่วยที่มีการส่งต่อ HHC ที่บ้าน(แม่ข่าย) 914001 90.0021.236.33
0.00
9.68
0.00
11.11
26.92
28.41
2021-08-19 10:54:26
>=
90.00
รายชื่อผู้ป่วยที่ถูกส่งมารับการดูแลล HHC (รายหน่วยบริการ) 914002 90.0022.9411.54
14.29
10.00
0.00
3.03
28.57
34.43
2021-08-19 12:00:02
>=
100.00
รายชื่อการเยี่ยม HHC ที่บันทึกในแฟ้ม community_service 914003 100.006.520.00
0.00
50.00
0.00
0.00
8.33
0.00
2021-08-23 09:35:49