บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด เบิกจ่ายเงินกองทุน สปสช. ปี 64 > 2.2 หมวด Fee schedule Pap
    1.ข้อมูลการจ่ายชดเชยตรวจ Pap หญิง 30 ถึง 60 ปี ที่ผ่านการตรวจจาก สปสช.(ระบบ Seamless)
บันทึกล่าสุด : 2021-11-24 09:14:52

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
จังหวัด

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
3701เมือง
3702ชานุมาน
3704พนา
3705เสนางคนิคม
3707ลืออำนาจ

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
370104095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก
370104099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา
370104101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่
370104105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
370104109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
370104110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
370110703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
370113889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
370204122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
370204123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง
370404135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
370410987 โรงพยาบาลพนา
370412793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
370504145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี
370510988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
370523216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
370704166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด
370710990 โรงพยาบาลลืออำนาจ

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %
1.
3701
04105
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา
93.75
2.
3701
04109
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า
94.12
3.
3701
04110
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์
75.00
4.
3701
10703
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
73.33
5.
3701
13889
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน
0.00
6.
3702
04122
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทม
80.00
7.
3704
04135
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
0.00
8.
3704
10987
 โรงพยาบาลพนา
0.00
9.
3704
12793
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
6.25
10.
3705
04145
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามสี
0.00
11.
3705
10988
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
33.33
12.
3705
23216
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
0.00