บันทึก KPI

. ตัวชี้วัด เบิกจ่ายเงินกองทุน สปสช. ปี 64 > 2.4 หมวด Fee schedule แพทย์แผนไทย
    ผลการจัดงบประมาณแพทย์แผนไทย Free Schedule (รวมทุกประเภท) จาก สปสช.
บันทึกล่าสุด : 2021-01-04 06:43:29

* ผลงานคิดแบบ : สะสม
* เป้าหมายคิดแบบ : ทั้งปี
* การคิด % : ร้อยละ
* แหล่งข้อมูล : จาก script SQL

จังหวัด

# จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

อำเภอ

# อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการ

อำเภอ หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา

หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง


ลำดับ อำเภอ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ %