. อื่นๆ > Ncd NewCare Amnat > เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 65 และ ปี 66 กลุ่มผู้ป่วย DM หมู่บ้าน SandBox

หน้า : 1
#hospcodepidcidprefixfirst_namelast_namegender_namebirth_dateage_ytypeareadx_typemix_diagaddressmootmb_codeamp_codechw_codemobile_phonecheck_vidcid_osmname_osmh_lath_longv_latv_longfollowfollow_datedm_controlvisit_dm_64drug_dm_64visit_dm_65drug_dm_65visit_dm_66drug_dm_66visit_ht_64drug_ht_64visit_ht_65drug_ht_65visit_ht_66drug_ht_66chronicfuDATE_SERV_65HbA1C_65DATE_SERV_66HbA1C_66statuscompair_65_66labsandboxno_chronicv_totalresult