. อื่นๆ > ระบบข้อมูลการเกิด Online > 2.จำนวนเด็กคลอด(แฟ้ม Newborn) เทียบกับการแจ้งเกิด Online

หน้า : 1
#c_cidm_cidmater_namem_nationm_agem_addf_cidf_namef_agef_addnewborn_namec_birthc_bweightc_child_noc_adatec_addpreg_agenurse_cidcert_cidcode_borahospcodehos_send_laborresult