1. 1. ด้านองค์กร บุคลากรและการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
1.ร้อยละของสถานบริการที่มีการดำเนินงาน สื่อสารเชิงรุก (ร้อยละ 80) 101001 80.00100.00100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2023-05-11 11:56:06

2. 2. ด้านการนำสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
10.00
45. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10) 102001 10.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3. 3. ด้านข้อมูลและเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
3.00
55. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 3) 103001 3.0022.220.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4. 4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
70.00
4.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 70) 104001 70.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5. 5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
75.00
18. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน (ร้อยละ 75) 105001 75.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6. 6. ด้านบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น และลดอัตราตายโรคที่สำคัญ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
80.00
6.ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งปรับโฉม Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD/ มีการ ใช้พลังงานสะอาด (ร้อยละ 80) 106001 80.00100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7. 7.ด้านอื่นๆ: ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ

     
ข้อมูลจาก Cockpit66 เขต 10
                 
# ชื่อ เป้าหมาย อบ. ศก. ยส. อจ. มห. จังหวัด เมืองชานุมานปทุมราชวงศาพนาเสนางคนิคมหัวตะพานลืออำนาจ วันที่อับเดท
>=
100.00
7.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน ภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 100) 107001 100.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00